Sekretar Ministarstva

Tatjana Pejaković, dipl. pravnica 033 221 060


  • Sekretar Ministarstva obavlja poslove u skladu sa ovlaštenjima iz svoje nadležnosti utvrđene u odredbi stava 1. člana 8. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon o državnoj službi) i to: - koordinira i usmjerava rad svih osnovnih organizacionih jedinica u Ministarstvu - upoznaje ministra o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova, te predlaže preduzimanje potrebnih mjera na rješavanju postojećih problema - izrađuje trogodišnje i godišnje planove rada ministarstva i godišnje izvještaje rada ministarstva - učestvuje u pripremama izrade zakonskih i podzakonskih akata ministarstva - prati Prijedloge zakona upućenih u parlamentarnu proceduru - u cilju realizacije poslova koji su utvrđeni u programu rada Ministarstva osigurava izvršenje poslova po nalogu ministra. - u saradnji sa pomoćnicima ministra i šefom Kabineta vrši pripreme Budžeta ministarstva na godišnjem nivou. - odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala koji su mu povjereni i obavlja i druge poslove koje mu odredi ministar, te za svoj rad odgovara ministru. 

SJEDIŠTE
MINISTARSTVA

Adresa: Hamdije Ćemerlića 2
71000,Sarajevo

Tel: +387 33 21 29 32
Tel: +387 33 21 29 33
Fax: +387 33 22 26 79

E-mail:  kabinet@fmbi.gov.ba

TELEFON ZA
INFORMACIJE

BROJ ZA PRIJAVU
LAŽNIH KORISNIKA