Sekretar Ministarstva

Tatjana Pejaković, dipl. pravnica 033 221 060


  • Ovlaštenja iz svoje nadležnosti utvrđena u odredbi stava 1. člana 8. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine Sekretar Ministarstva vrši na način da koordinira i usmjerava rad svih osnovnih organizacionih jedinica u Ministarstvu;
  • u cilju realizacije poslova koji su utvrđeni u programu rada Ministarstva, osigurava izvršenje poslova po nalogu ministra;
  • upoznaje ministra o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova, te predlaže preduzimanje potrebnih mjera na rješavanju postojećih problema;
  • Odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala koji su mu povjereni, te obavlja i druge poslove koje mu odredi ministar. 

SJEDIŠTE
MINISTARSTVA

Adresa: Hamdije Ćemerlića 2
71000,Sarajevo

Tel: +387 33 21 29 32
Tel: +387 33 21 29 33
Fax: +387 33 22 26 79

E-mail:  kabinet@fmbi.gov.ba

TELEFON ZA
INFORMACIJE

BROJ ZA PRIJAVU
LAŽNIH KORISNIKA