Kabinet ministra

  • Priprema materijale za učešće ministra u radu Parlamenta Federacije BiH, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i drugih tijela i organizacija Federacije;
  • planira, priprema i realizuje dnevne, sedmične i mjesečne obaveza ministra;   
  • koordinira protokolarnim poslovima;
  • evidentira cjelokupnu poštu za ministra;
  • sarađuje sa medijima, organizuje press konferencije, priprema i šalje obavještenja za štampu i elektronske medije;
  • sarađuje sa savezima, udruženjima i organizacijama boračke populacije na obilježavanju značajnih datuma događaja i ličnosti iz odbrambeno-oslobodilačkog rata; v
  • vrši i druge poslove za potrebe kabineta, uključujući stručne administrativno-tehničke i druge poslove neophodne za efikasno i blagovremeno ostvarivanje funkcije rukovodioca federalnog organa uprave.

 Šef kabineta

 Salko Beba, profesor
Telefon: +387 33 212-602
E-mail: kabinet@bih.net.ba i Salko.Beba@fmbi.gov.ba

 

 


  Tehnički sekretar: 

Nermana Deljo
Telefon: +387 33 212-932/ 212-933
 Fax:  +387 33 222 679


SAVJETNICI MINISTRA

 

 

 

SJEDIŠTE
MINISTARSTVA

Adresa: Hamdije Ćemerlića 2
71000,Sarajevo

Tel: +387 33 21 29 32
Tel: +387 33 21 29 33
Fax: +387 33 22 26 79

E-mail:  kabinet@fmbi.gov.ba

TELEFON ZA
INFORMACIJE

BROJ ZA PRIJAVU
LAŽNIH KORISNIKA