Kabinet ministra

  • U Kabinetu ministra vrši se priprema materijala za učešće ministra u radu Parlamenta Federacije BiH, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i drugih tijela i organizacija Federacije; planiranje, priprema i realizacija dnevnih, sedmičnih i mjesečnih obaveza ministra; koordiniranje protokolarnih poslova; saradnja sa medijima, organizacija press konferencija i slanje obavještenja za štampu i elektronske medije, saradnja sa savezima, udruženjima i organizacijama boračke populacije na obilježavanju značajnih datuma događaja i ličnosti iz odbrambeno-oslobodilačkog rata i druge poslove za potrebe Kabineta, kao i druge stručne, administrativno-tehničke i druge poslove neophodne za efikasno i blagovremeno ostvarivanje funkcija rukovodioca federalnog organa uprave. 

 

 

 


  Tehnički sekretar: 

Nermana Deljo
Telefon: +387 33 212-932/ 212-933
 Fax:  +387 33 222 679


 

 

 

 

SJEDIŠTE
MINISTARSTVA

Adresa: Hamdije Ćemerlića 2
71000,Sarajevo

Tel: +387 33 21 29 32
Tel: +387 33 21 29 33
Fax: +387 33 22 26 79

E-mail:  kabinet@fmbi.gov.ba

TELEFON ZA
INFORMACIJE

BROJ ZA PRIJAVU
LAŽNIH KORISNIKA