Sektor za upravno rješavanje

  • Vrši poslove upravnog rješavanja u prvostepenom, drugostepenom i postupku zakonske revizije, u vezi sa ostvarivanjem prava i zaštitom vojnih invalida i članova porodica umrlih vojnih invalida, članova porodica poginulih, umrlih i nestalih boraca i demobilisanih boraca iz reda pripadnika Oružanih snaga Federacije Bosne i Hercegovine, kao i vojnih invalida, boraca i članova njihovih porodica učesnika NOR-a 1941. do 1945. godine;
  • priprema informacije, analize i izvještaje iz djelokruga rada Sektora;
  • učestvuje u pripremi propisa iz oblasti boračko-invalidske zaštite;
  • vrši i druge poslove i zadatke iz djelokruga rada Sektora.

Pomoćnik ministra za upravno rješavanje: Aida Stambolić-Grošo, dipl.pravnica 
                                                                    Telefon: +387 33 212-440


Poslovi iz nadležnosti Sektora za upravno rješavanje vrše se u okviru Odsjeka za upravno rješavanje i Grupe za saradnju sa ljekarskim komisijama i pomoć u liječenju.

Odsjek za upravno rješavanje vrši  poslove upravnog rješavanja u prvostepenom i drugostepenom upravnom postupku, poslove zakonske revizije, poslove upravnog nadzora i druge poslove iz nadležnosti Sektora.

Šefica Odsjeka za upravno rješavanje: Ljubinka Selaković, dipl.pravnica
                                                              Telefon: +387 33 207 125 

 stručni savjetnici: 033 214 281                                                 

Grupa za saradnju sa ljekarskim komisijama i pomoć u liječenju ostvaruje saradnju sa nadležnim ljekarskim komisijama i pruža im potrebnu pomoć, ostvaruje saradnju sa kantonalnim organima, općinskim službama i drugim organima uprave nadležnim za boračko-invalidsku zaštitu, pomoć u liječenju, vodi propisane evidencije o radu ljekarskih komisija i vrši i druge poslove iz djelokruga rada Grupe.

Šefica Grupe za saradnju sa ljekarskim komisijama i pomoć u liječenju: 

p.o. Dženana Muzur Karić
Telefon: +387 33 207 125
Fax +387 33 207 124 

SJEDIŠTE
MINISTARSTVA

Adresa: Hamdije Ćemerlića 2
71000,Sarajevo

Tel: +387 33 21 29 32
Tel: +387 33 21 29 33
Fax: +387 33 22 26 79

E-mail:  kabinet@fmbi.gov.ba

TELEFON ZA
INFORMACIJE

BROJ ZA PRIJAVU
LAŽNIH KORISNIKA