Sektor za normativno-pravne, kadrovske, opće poslove i informatiku

Sektor čine:

1) Odsjek za normativno-pravne, kadrovske i opće poslove

2) Pisarnica

3) Grupa za organizovanje prevoza

4) Grupa za informaciono-komunikacijske tehnologije i održavanje

  • Sektor za normativno - pravne, kadrovske, opće poslove i informatiku, vrši poslove koji se odnose na normativno-pravne, kadrovske, opće poslove i informatiku: pripremu i izradu propisa iz oblasti boračkoinvalidske zaštite, obavlja poslove po zahtjevu sudova, tužilaštva, pravobranilaštva, istražnih agencija, inspekcija, daje odgovore na tužbu iz radno-pravnog statusa, izvršenja provjera evidencija o korisnicima prava, priprema i daje mišljenja na propise drugih organa, praćenje drugih propisa iz djelokruga rada Ministarstva i u tom smislu ostvaruje saradnju sa drugim organima, organizacijama i udruženjima, nadležnim pravobranilaštvom, sudovima i ombudsmenima, praćenje dopunskih prava po propisima kantona i općina iz oblasti obrazovanja, zapošljavanja i rješavanja drugih socjalno-statusnih pitanja boračkih populacija, vrši izradu općih akata Ministrastva, nacrta ugovora u kojima je Ministarstvo jedna od ugovornih strana, obavljanje poslova i zadataka koji se odnose na primjenu propisa iz oblasti radnih odnosa i zapošljavanja, Zakona o javnim nabavkama, Zakona o zaštiti ličnih podataka, Zakona o tajnim podacima, izradu teksta rješenja, zaključaka, odluka i dr. kojima se odlučuje o pravima iz radnih odnosa, državnih službenika i namještenika, izrađuje instrukcije, informacije, izvještaje iz djelokruga Sektora, poslove prijema, otpreme i arhiviranje pošte, obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Sektora, prati realizaciju projekata koje se odnose na informacione sisteme ministarstva, priprema plan mjera bezbjednosti informacionog sistema Ministarstva i osigurava praćenje njegove realizacije, izrađuje planove i programe za uvođenje informacionih sistema Ministarstva, obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Sektora. 

Pomoćnik ministra:

 Ibrahim Ganibegović, dipl. pravnik
 
Telefon/fax: +387 33 221 060

Šefica Odsjeka za normativno-pravne poslove:

 Jasmina Avdić, dipl. pravnica
 
Telefon: +387 33 214 763

Stručni savjetnici:

Azra Fako, dipl.pravnica,- 033 214 763

Muhamed Bajrić, dipl. pravnik - 033 214 763

Šefica Pisarnice: Admira Mesihović

Radno vrijeme Pisarnice: 09:00-12:00 (rad sa strankama)

Telefon: +387 33 221 061

SJEDIŠTE
MINISTARSTVA

Adresa: Hamdije Ćemerlića 2
71000,Sarajevo

Tel: +387 33 21 29 32
Tel: +387 33 21 29 33
Fax: +387 33 22 26 79

E-mail:  kabinet@fmbi.gov.ba

TELEFON ZA
INFORMACIJE

BROJ ZA PRIJAVU
LAŽNIH KORISNIKA