Sektor za normativno-pravne i opće poslove

  • Vrši poslove koji se odnose na: pripremu i izradu propisa iz oblasti boračko-invalidske zaštite;
  • obavlja poslove po zahtjevu sudova, tužilaštva, pravobranilaštva, istražnih agencija, inspekcija; 
  • daje odgovore na tužbu iz radno-pravnog statusa; 
  • izvršava provjere evidencija o korisnicima prava; 
  • priprema i daje mišljenja na propise drugih organa, praćenje drugih propisa iz djelokruga rada Ministarstva i u tom smislu ostvaruje saradnju sa drugim organima, organizacijama i udruženjima, nadležnim pravobranilaštvom, sudovima i ombudsmenima, 
  • praćenje dopunskih prava po propisima kantona i općina iz oblasti obrazovanja, zapošljavanja i rješavanja drugih socjalno-statusnih pitanja boračkih populacija,
  • vrši izradu općih akata Ministarstva, nacrta ugovora u kojima je Ministarstvo jedna od ugovornih strana, obavljanje poslova i zadataka koji se odnose na primjenu propisa iz oblasti radnih odnosa i zapošljavanja, Zakona o javni nabavkama, Zakona o zaštiti ličnih podataka, Zakona o tajnim podacima, izradu teksta rješenja, zaključaka, odluka i dr. kojima se odlučuje o pravima iz radnih odnosa državnih službenika i namještenika,
  • izrađuje instrukcije, informacije, izvještaje iz djelokruga Sektora,
  • vrši poslove prijema, otpreme i arhiviranje pošte, obezbjeđenje umnožavanja materijala, te obavljanje drugih poslova iz djelokruga rada Sektora. 

Pomoćnik ministra za normativno-pravne i opće poslove:

 Ibrahim Ganibegović, dipl. pravnik
 
Telefon/fax: +387 33 221 060

Poslovi iz nadležnosti Sektora za normativno-pravne i opće poslove vrše se u okviru Odsjeka za normativno-pravne poslove, Pisarnice i Grupe za organizovanje prijevoza.

Šefica Odsjeka za normativno-pravne poslove:

 Jasmina Avdić, dipl. pravnica
 
Telefon: +387 33 214 763

Stručni saradnici:

Azra Fako, dipl.pravnica,- 033 214 763

Muhamed Bajrić, dipl. pravnik - 033 214 763

Šefica Pisarnice: Admira Mesihović

Radno vrijeme Pisarnice: 09:00-12:00 (rad sa strankama)

Telefon: +387 33 221 061

SJEDIŠTE
MINISTARSTVA

Adresa: Hamdije Ćemerlića 2
71000,Sarajevo

Tel: +387 33 21 29 32
Tel: +387 33 21 29 33
Fax: +387 33 22 26 79

E-mail:  kabinet@fmbi.gov.ba

TELEFON ZA
INFORMACIJE

BROJ ZA PRIJAVU
LAŽNIH KORISNIKA