Sektor za finansije i ekonomske poslove

Sektor čine:

1) Grupa za budžet i finansije

2) Grupa za računovodstveno-knjigovodstvene poslove i obračun branilačkih naknada 

  • U Sektoru za finansije i ekonomske poslove obavljaju se poslovi: praćenje propisa iz oblasti računovodstva i staranje o njihovoj primjeni, izrade prijedloga finansijskih planova Ministarstva, izradu prijedloga budžeta Ministarstva, izrada finansijskih izvještaja, izrade procjene izvršenja budžeta Ministarstva, obrade knjigovodstvene i finansijske dokumentacije, izrada finansijskih planova i završnog računa Ministarstva, pripreme obračuna plaća, naknada koje imaju karakter ličnih primanja, vođenje evidencije o rashodima Ministarstva, praćenje svih finansijskih promjena u Ministarstvu, priprema i izrađivanje planova i programa rada i izvještaja o radu Sektora, staranje o stručnom usavršavanju zaposlenih tokom rada, osiguravanje saradnje sa drugima sektorima i odsjecima, čuvanje i distribucija finansijsko-računovodstvene dokumentacije, blagajnički poslovi, praćenje i finansijska realizacija donesenih odluka od strane Vlade Federacije u pogledu tekućih i kapitalnih transfera, organizuje isplatu sredstava za korisnike boračkih naknada. Obavljaju se i drugi poslovi iz djelokruga Sektora od općeg i zajedničkog interesa za Ministarstvo. 

Pomoćnik ministra za finansije i ekonomske poslove:

Mirza Terzo, dipl.oec.

Telefon: +387 33 212 604

 

 

SJEDIŠTE
MINISTARSTVA

Adresa: Hamdije Ćemerlića 2
71000,Sarajevo

Tel: +387 33 21 29 32
Tel: +387 33 21 29 33
Fax: +387 33 22 26 79

E-mail:  kabinet@fmbi.gov.ba

TELEFON ZA
INFORMACIJE

BROJ ZA PRIJAVU
LAŽNIH KORISNIKA