Sektor za budžet,finansije i informacione poslove

  • Vrši izradu programa za finansijsko upravljanje sredstvima Ministarstva;
  • izrađuje prijedlog i konačne verzije plana (budžeta), izrađuje mjesečne i tromjesečne operativne planove Ministarstva na bazi usvojenog budžeta;
  • uspostavlja sisteme i prakse za efikasno izvršenje budžeta, vrši izradu završnog računa za tekuću godinu, prati izvršenje ugovora u kojim je Ministarstvo jedna od ugovornih strana;
  • nadgleda finansije i transakcije, donosi računovodstvene programe;
  •  sačinjava i podnosi finansijske izvještaje iz svog djelokruga rada, organizuje vođenje knjigovodstva u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne  i Hercegovine („Službene novine Federacije BIH“, br.: 83/09) i Zakonom o Trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.: 19/03 i 79/07), organizuje isplatu sredstava boračko-invalidske zaštite. 

Pomoćnik ministra za budžet i finansije:

Mirza Terzo, dipl.oec.

Telefon: +387 33 221 062; +387 33 212 604

 

 

SJEDIŠTE
MINISTARSTVA

Adresa: Hamdije Ćemerlića 2
71000,Sarajevo

Tel: +387 33 21 29 32
Tel: +387 33 21 29 33
Fax: +387 33 22 26 79

E-mail:  kabinet@fmbi.gov.ba

TELEFON ZA
INFORMACIJE

BROJ ZA PRIJAVU
LAŽNIH KORISNIKA