Inspektorat 033 214 276; 033 214 273

  • Vrši inspekcijski nadzor kod općinskih, kantonalnih i federalnih organa, kao i kod nadležnih organa Brčko-Distrikta, kad na osnovu federalnih propisa rješavaju o pravima iz oblasti boračko invalidske zaštite, kao i inspekcijski nadzor nad primjenom propisa u vezi sa vojnim evidencijama. Vrši inspekcijski nadzor i kontrolu namjenskog trošenja sredstava namjenjenih za ostvarivanje prava po federalnim propisima. Donosi rješenja kojima se naređuje preduzimanju upravnih mjera za otklanjanje utvrđenih nedostataka i nepravilnosti i preduzimanje drugih upravnih mjera i radnji za koje je federalnim zakonom ovlaštena federalna inspekcija, predlaže procedure inspekcijskog nadzora, u cilju otklanjanja utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti predlaže ministru poduzimanje mjera u cilju otklanjanja istih. Ostvaruje kontakte i saradnju sa kantonalnim organima, općinskim službama i drugim organima uprave nadležnim za boračko-invalidsku zaštitu, kao i sa drugim subjektima koji posjeduju dokaze ili podatke od značaja za vršenje inspekcijskog nadzora. Vrši provjeru vjerodostojnosti dokaza korištenih u postupku priznavanja prava iz oblasti boračko invalidske zaštite, kao i dokaza na osnovu kojih je izvršen upis podataka iz oblasti vojne obaveze u vojno evidencione dokumente. U svom radu primjenjuje odredbe Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine i Zakona o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine. Vrši nadzor nad primjenom federalnih zakonskih i podzakonskih propisa i akata Ministarstva kojima se regulišu prava iz oblasti branilačko invalidske zaštite i vojnih evidencija i pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze. Predlaže ministru godišnji i mjesečni plan rada Inspektorata, odnosno plan inspekcijiskih pregleda koji predstavlja službenu tajnu. Najmanje jednom godišenje podnosi pisani izvještaj o izvršenim inspekcijskim pregledima, o nađenom stanju, pojavama i problemima i o preduzetim mjerama, sa prijedlogom mjera koje bi trebalo preduzeti za otklanjanje utvrđenog nezakonitog ponašanja. Ostvaruje saradnju sa sudovima, tužilaštvima, ministarstvima unutrašnjih poslova i drugim tijelima državne uprave, pravnim licima, građanima i drugim subjektima u pitanjima od značaja za efikasno provođenje propisa nad čijom primjenom Inspektorat vrši nadzor. Postupa po zahtjevima, prijavama i prijedlozima državnih organa i državnih organa drugih država, pravnih lica i građana. Vodi evidenciju o obavljenim inspekcijskim nadzorima. Vodi evidenciju izdatih iskaznica za inspektore.

          Glavni inspektor: Elvir Međuseljac 

          kontakt telefon 033 214 273       

         

SJEDIŠTE
MINISTARSTVA

Adresa: Hamdije Ćemerlića 2
71000,Sarajevo

Tel: +387 33 21 29 32
Tel: +387 33 21 29 33
Fax: +387 33 22 26 79

E-mail:  kabinet@fmbi.gov.ba

TELEFON ZA
INFORMACIJE

BROJ ZA PRIJAVU
LAŽNIH KORISNIKA