Inspektorat 033 214 276; 033 214 273

  • Vrši inspekcijski nadzor rada prvostepenih i kantonalnih organa nadležnih za boračko-invalidsku zaštitu, vrši kontrolu provođenja Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine Federacije BiH” br.: 33/04, 56/05, 70/07 i 9/10), Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica (“Službene novine Federacije BiH“, br.: 70/05, 61/06 i 9/10), Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite („Službene novine Federacije BiH“, broj: 82/09) i drugih federalnih propisa; 
  • vrši inspekcijski nadzor zakonitosti isplata novčanih sredstava korisnicima prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite po federalnim propisima;
  • donosi rješenja o preduzimanju upravnih mjera kojima se naređuje otklanjanje utvrđenih nedostataka i nepravilnosti i preduzimanje drugih upravnih mjera i radnji za kojim je federalnim zakonom ovlaštena federalna inspekcija;
  • predlaže procedure inspekcijskog nadzora, u cilju otklanjanja utvrđenih nepravilnosti;
  • predlaže ministru poduzimanje mjera u cilju otklanjanja nepravilnosti u skladu sa Zakonom i drugim propisima;
  • ostvaruje kontakte i saradnju sa kantonalnim organima, općinskim službama i drugim organima uprave nadležnim za boračko-invalidsku zaštitu na području Federacije BiH i Brčko-Distrikta;
  • vrši inspekcijsku kontrolu i nadzor rada organizacionih jedinica za vojne evidencije u provođenju propisa iz oblasti vojne obaveze.

                    

         

SJEDIŠTE
MINISTARSTVA

Adresa: Hamdije Ćemerlića 2
71000,Sarajevo

Tel: +387 33 21 29 32
Tel: +387 33 21 29 33
Fax: +387 33 22 26 79

E-mail:  kabinet@fmbi.gov.ba

TELEFON ZA
INFORMACIJE

BROJ ZA PRIJAVU
LAŽNIH KORISNIKA