Sektor za internu reviziju

  • U Sektoru za internu reviziju vrše se poslovi koji pružaju podršku organizaciji u ostvarivanju ciljeva primjenom sistematičnog i discipliniranog pristupa vrednovanju i poboljšanju efektivnosti procesa upravljanja rizicima, kontrolama i menadžmentu kroz: a) Izradu strateških i godišnjih planova interne revizije baziranih na procjeni rizika, te obavljanjem pojedinačnih internih revizija u skladu sa usvojenim planovima. b) Procjenu prikladnosti i efektivnosti sistema finansijskog upravljanja i kontrola u odnosu na: - utvrđivanje, procjenu i upravljanje rizicima, - usaglašenost sa zakonima i drugim propisima, - pouzdanost, tačnost i sveobuhvatnost finansijskih i drugih poslovnih informacija, - efikasnost, efektivnost i ekonomičnost poslovanja, - poštivanju i adekvatnosti politika i procedura za upravljanje rizicima u organizaciji, odnosno da su aktivnosti zaposlenih u skladu sa politikama, standardima, procedurama i važećim zakonskim i podzakonskim propisima - zaštitu imovine i drugih resursa i poduzimanju mjera protiv mogućih gubitaka, zbog zloupotrebe, lošeg upravljanja, grešaka, prevara i nepravilnosti, - obavljanje zadataka i ostvarivanje ciljeva. c) testiranje, ispitivanje i ocjena podataka i informacija, d) izvještavanje o rezultatima i davanje preporuka za poboljšanje poslovanja, e) praćenje realizacije preporuka interne revizije od uprave. 

SJEDIŠTE
MINISTARSTVA

Adresa: Hamdije Ćemerlića 2
71000,Sarajevo

Tel: +387 33 21 29 32
Tel: +387 33 21 29 33
Fax: +387 33 22 26 79

E-mail:  kabinet@fmbi.gov.ba

TELEFON ZA
INFORMACIJE

BROJ ZA PRIJAVU
LAŽNIH KORISNIKA