Search

GODIŠNJA PRESS KONFERENCIJA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZA PITANJA BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata nastavlja da obezbjeđuje redovnu isplatu naknada za oko 91.000 korisnika, od toga oko 49.000 ratnih vojnih invalida i 42.000 korisnika porodičnih invalidnina. Za te namjene u federalnom budžetu je odobreno oko 298 miliona KM.

Također, za 5.006 dobitnika ratnih priznanja budžetom je predviđeno oko 17,5 miliona KM.

Ovo su, između ostalih, rezultati rada Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata u prvoj godini mandata, koje je danas u Vladi Federacije BiH predstavio resorni ministar Salko Bukvarević.

– Osnovno i strateško opredjeljenje Ministarstva i Vlade FBiH, koje stoji u Reformskoj agendi, je da  nivo prava i sredstava koja se izdvajaju za boračku populaciju ne budu umanjeni – istakao je Bukvarević.

U tom smislu istakao je da je Zakonom o izvršenju budžeta predviđeno da su ove isplate iz budžeta prioritet i da je naj taj način obezbijeđena isplata na vrijeme.

– Ovim kategorijama je isplata naknada vršena svaki mjesec u periodu od 10. do 15., prema njima nije bilo kašnjenja i nemamo zaostalih neizmirenih obaveza – naglasio je.

Govoreći o transferima, kazao je da u ovoj godini imaju dvije nove budžetske stavke – zapošljavanje putem boračkih zadruga i pravna pomoć boračkim kategorijama. Time se, ističe, potvrđuje da je prioritet ministarstva da u zapošljavanju prije svega pomogne djeci šehida, poginulih i demobilisanih boraca.

– Upućujem javni poziv onima koji obavljaju upravljačke funkcije u javnim preduzećima, ustanovama, općinama, kantonima, Federaciji i državi BiH da nam je svima moralna i zakonska obaveza da zaposlimo djecu naših šehida i poginulih boraca, kao i da pri zapošljavanju prednost damo borcima i članovima njihovih porodica – rekao je Bukvarević.

To pravo na prednost pri zapošljavanju, kao i sankcije za one koji to ne poštuju bit će definisano, kaže, Zakonom o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, koji je u pripremi.

Predviđeno je, dodaje, i da se demobilisanim borcima i članovima njihovih porodica da pravo na zdravstvenu zaštitu i liječenje na teritoriji cijele FBiH i pravo na osnovno osiguranje kojim bi bilo riješeno pitanje najugroženijih demobilisanih boraca.

– Smatramo da je izlaz iz svih problema boračkih kategorija upravo zapošljavanje. To je velika šansa da borcima vratimo dostojanstvo. Pored ovoga zadržano je pravo za sve demolisane borce na prijevremeno povoljnije penzionisanje – izjavio je Bukvarević.

S predstavnicima boračkih udruženja i kantonalnim ministrima za boračka pitanja Ministarstvo nastavlja rad i na radnom materijalu Zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja, s ciljem utvrđivanja reprezentativnih predstavnika boračkih kategorija.

– U završnoj fazi smo prvog dijela izrade registra boraca korisnika boračko-invalidske zaštite kojih je oko 97.000. Nakon toga planirano je uvezivanje u jedan registar i svih ostalih demobilisanih boraca koji su proveli najmanje 12 mjeseci u OSBiH jer oni su ti koji po predviđenom Zakonu mogu koristiti predviđena prava – rekao je Bukvarević.

Navodeći činjenicu da je kroz jedinice OSBiH prošao veliki broj ljudi s vojnim stažom od jednog dana do 49 mjeseci smatra bitnim da „dobijemo registar u kojem će biti moguć uvid i šta je ko od boraca do sada dobio“.

Izrazio je očekivanje da će rad Fondacije za pružanje pravne pomoći borcima podržati kantoni, općine i patriote „potpisivanjem izjave kojom bi im se od njihovih primanja bar jedna KM mjesečno izdvajala za naše saborce kojima je pravna pomoć neophodna“.

Budući da se Zakon o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite jednako provodi na području Federacije i u svim kantonima poručio je da revizija u prvoj fazi treba biti završena u ovoj godini, a narednoj godini u drugoj fazi.

U narednom periodu, Bukvarević je poručio, očekuju se zakonske izmjene i to Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite, Zakona o pravima branilaca, članova njihovih porodica, Zakona o posebnim pravima dobitnika priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica i Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkg rata.

 

Prilog 1.

Press materijal

 

Osnovno i strateško opredjeljenje Ministarstva i Vlade Federacije BiH,   koje je kao takvo navedeno i u reformskoj agendi Vlade  FBiH,  je da se nivo prava i sredstava koja se izdvajaju za boračku populaciju ne umanjuje.

1. U skladu sa Presudama Ustavnog suda Federacije BiH izvršeno je usklađivanje i pripremljene izmjene i dopune zakona boračkih kategorija, koje su upućene na razmatranje Vladi Federacije BiH i nalaze se u parlamentarnoj proceduri i to:

– Izmjene i dopune Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite,

– Izmjene i dopune Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica,

– Izmjene i dopune Zakona o posebnim pravima dobitnika priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, ( pripremljeno za ponovnu upućivanje  na Vladu)

2. Formirana je radna grupa i u saradnji sa predstavnicima boračkih  udruženja radi se na materijalu Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica  i Zakona o  boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja,kao i na  izradi materijala o Izmjenama i dopunama zakona o prijevremenom i povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata,

3. Upućena inicijativa Federalnom ministarstvu pravde za izmjene i dopune Zakona o federalnim ministarstvima i drugim organima uprave sa ciljem definisanja nadležnosti po pitanju evidencija iz oblasti vojne obaveze,

4. U saradnji sa OPŠ i PB upućena je inicijativa ka FZ PIO/MIO za izmjene i dopune Zakona o PIO/MIO sa ciljem regulisanja statusa supruga šehida i poginulih boraca mlađih od 45 godina,

5. Izvršena je izmjena i dopuna Pravilnika o utvrđivanju procenta vojnog invaliditeta sa listom,

6. Doneseni su novi: Pravilnik o formiranju i radu revizorskih timova za kontrolu i revizorskog tima za koordinaciju i Pravilnik o načinu i postupku vršenja revizije,

7. Izvršili usaglašavanje i izmjenu Ugovora i Sporazuma o saradnji sa Institutom za medicinsko vještačenje   u postupku provođenja kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite,

8. Po preuzimanju Ministarstva izvršena je harmonizacija i obezbjeđeno provođenje Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite jednako na području Federacije BiH i u svim kantonima. Revizija je u I fazi izvršena u cca 125.000 predmeta

uključujući i predmete koji su ponovno( jedanput do tri puta) rađeni zbog postupanja po Presudama Ustavnog suda Federacije BiH, u II fazi – tj. na Institutu za medicinsko vještačenje završena je ocjena cca 29.000 predmeta i u trećoj fazi – upravnom rješavanju završeno je cca 36.000 predmeta. U toku mandatnog perioda Vlada Federacije BiH  je o kvartalnim  izvještajima raspravljala i usvojila Informacije o provođenju ovog zakona. Izvršena je potpuna rekonstrukcija i u skladu sa Zakonom i pravilnicima formirano je i radi sedam revizorskih timova za kontrolu. U skladu sa Zakonom imenovan je i funkcionalan  Revizorski tim za koordinaciju. Izvršena je dopuna i usklađivanje prema Zakonu svih pravilnika i sporazuma koji su propisani zakonom.

9. Ostvaren je partnerski odnos sa predstavnicima boračkih organizacija svih  komponenti OS BiH u realizaciji  zadataka Ministarstva. Ministar je održao zajedničke sastanke sa boračkim udruženjima sastava od jednog do  54 boračke organizacije, a svake sedmice redovno se održavaju sastanci sa predstavnicima koordinacije boračkih udruženja, a svakodnevno se vrši prijem i održavaju sastanci i sa boračkim udruženjima pojedinačno.  Do danas je održano 230 sastanaka sa predstavnicima raznih boračkih udruženja, na terenu i u sjedištu ministarstva, ministar i predstavnici ministarstva su realizovali 116 radnih posjeta udruženjima, sjedištima općina,  kantona i prisustvovali obilježavanju značajnih datuma odbrambeno- oslobodilačkog rata.

10. Ostvaruje se dobra i intenzivna saradnja sa kantonalnim ministarstvima za boračka pitanja. Održano je pet  zajedničkih sastanaka sa svim kantonalnim ministrima i realizovane su,  u dva navrata, radne posjete ministra sa saradnicma svim sjedištima kantona i kantonalnih ministarstava i uprava za boračka pitanja i Brčko Distrikta BiH.

11. Na prijedlog predsjedništava i upravnih odbora Saveza RVI FBiH, Organizacije porodica šehida i PB, Saveza boraca FBiH i Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja i odlikovanja Federacije BiH podržali smo i formirana je   Fondacije za pravnu pomoć pripadnicima boračke populacije.

12. U završnoj fazi je uvođenje nove baze podataka i obračuna invalidnina, to je projekat koji se realizuje u saradnji sa Svjetskom bankom i PIU Seser. U projekat su uključeni resorno federalno ministarstvo, kantonalna ministarstva i uprave  i sve općinske službe u kojima se vrši obračun invalidnina.

13. U saradnji sa predstavnicima udruženja porodica šehida i poginulih boraca pokrenuta je javna kampanja za zapošljavanje djece šehida i poginulih boraca. Završen prvi korak sačinjen spisak ove djece po općinama, kantonima i po stručnoj spremi.

14. Radi se na izradi jedinstvenih kriterija za priznavanje statusa organizatora otpora i dodjele Medalje otpora,

15. Obezbjeđena je redovna isplata invalidnina svaki mjesec u predviđenom roku, invalidnine se isplaćuju za 91.587 korisnika od toga: 49.214  ratnih vojnih invalidnina i 42.273 porodičnih invalidnina. Mjesečno se za ove namjene isplaćuje cca 24,7 miliona  KM, i u toku 2015. godine za ove namjene je isplaćeno  294.338.765,12 KM .

16. Obezbjeđena je redovna isplata naknada za dobitnike ratnih priznanja i odlikovanja za 5006 dobitnika ratnih priznanja, mjesečno se za ove namjene isplaćuje cca 1,3 miliona KM , i u toku 2015. godine je isplaćeno do 15.684.527,75  KM.

17. Sva Budžetom za 2015. godinu odobrena sredstva za transfere:

– Transfer pomoć u liječenju u iznosu 1,3 miliona KM su dodijeljena ka boračkim kategorijama  prema uslovima iz javnog poziva, i u 2016. godini za ove namjene obezbjeđeno je 1,3 miliona KM i sredstva su već operativna ka krajnjim korisnicima,

– transfer za pomoć u radu udruženja u iznosu 360.000 KM  je u potpunosti dodijeljen boračkim udruženjima, u 2016. godini ovaj transfer je 460.000 KM ( uključujući 100.000 KM za sportske igre), transfer operativan,

– Transfer za obilježavanje značajnih datuma u iznosu 250.000 KM je u potpunosti operativan i upućen ka boračkim udruženjima,

– Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza u iznosu od 175.000 KM u potpunosti je dodjeljen krajnjim korisnicima, u 2016. godini za ove namjene je obezbjeđeno 200.000,00 KM i sredstva su operativna,

– Transfer za sufinansiranje spomen obilježja u iznosu 100.000 KM, 99.000 KM  dodjeljeno boračkim udruženjima, u 2016. godini za ove namjene je obezbjeđeno 150.000 KM, sredstva su operativna,

– Transfer podrška u radu Fondacije za pomoć u stambenom zbrinjavanju boračke populacije u iznosu od 675.702 KM u potpunosti je realizovan preko Fondacije. Ministarstvo vrši nadzor nad radom Fondacije. Fondacija je  u toku 2015. godine  ukupno plasirala  1.960.000 KM i to za 231 korisnik i 200.000 KM je dato za sufinansiranje izgradnje boračke zgrade u Bihaću.

Fondacija je samoodrživa i od revolving sredstava se dodjeljuje određen broj kredita i u 2016. godini su obezbjeđena isti iznos sredstava.

18. Izvršena je nabavka i podjela 80 putničkih automobila za RVI 100 % I grupe  u vrijednosti 1,912 miliona KM, u 2016. godini obezbjeđeno 2 miliona KM i u toku je  postupak javne nabavke za 80 vozila.

19. Uspostavljene su i funkcionalne su kancelarije za pravnu pomoć i podršku demobilisanim borcima povratnicima na područje manjeg entiteta u Prijedoru, Kotor Varoši, Zvorniku, Srebrenici, Foči i Modriči.

 

PROGRAMSKI ZADACI MINISTARSTVA ZA 2016. GODINU

 

Nastaviti ćemo provoditi zakonske nadležnosti Ministarstva i promovirati  osnovno i strateško opredjeljenje Ministarstva i Vlade Federacije BiH,   koje je kao takvo navedeno i u reformskoj agendi Vlade,  da se nivo prava i sredstava koja se izdvajaju za boračku populaciju ne umanjuje,

1. U skladu sa Presudama Ustavnog suda Federacije BiH izvršeno je usklađivanje i pripremljene izmjene i dopune zakona boračkih kategorija, koje su upućene na razmatranje Vladi Federacije BiH i nalaze se u parlamentarnoj proceduri i  na  zasjedanju domova Parlamenta u 2016. godini će biti razmatrane:

– Izmjene i dopune Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite,(razmatrano i usvojeno na Predstavničkom domu)

– Izmjene i dopune Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica,

– Izmjene i dopune Zakona o posebnim pravima dobitnika priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica,

2. Obezbjediti  redovnu isplata invalidnina svaki mjesec do desetog, invalidnine se isplaćuju za cca 90.823 korisnika od toga: cca 48.850  ratnih vojnih invalidnina i cca 41.973 porodičnih invalidnina. Mjesečno se za ove namjene isplaćuje cca 24,7 miliona  KM, i očekuje se da će u toku 2016. godine za ove namjene biti isplaćeno do 298,253 miliona KM(odobreno Budžetom).,

3. Obezbjediti  redovnu isplatu naknada za dobitnike ratnih priznanja i odlikovanja za cca 5006 dobitnika ratnih priznanja, mjesečno se za ove namjene će biti  isplaćeno  cca 1,3 miliona KM , i u toku 2016. godine će biti isplaćeno do 17,591 miliona(odobreno Budžetom).

4. Nastaviti sa inicijativom ka  federalnom ministarstvu pravde za izmjene i dopune Zakona o federalnim ministarstvima i drugim organima uprave sa ciljem definisanja nadležnosti po pitanju evidencija iz oblasti vojne obaveze,

5. Nastaviti rad u saradnji sa predstavnicima svih boračkih kategorija na izradi materijala Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, Zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja, i Izmjene i dopune Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata i iste uputiti na razmatranje Vladi Federacije BiH i Parlamentu F BiH.

6. Nastaviti provođenje Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko invalidske zaštite jednako na području Federacije BiH i u svim kantonima. Revizija  u I fazi treba biti završena u potpunosti i za kontrolu u 2016. godinu a u II fazi do kraja 2017.godine.

U toku 2016. godine Vlada Federacije BiH  će  u kvartalnim periodima u skladu sa Zakonom biti izvještavana  o provođenju ovog zakona.

7. Nastaviti će se sa održavanjem partnerskog odnosa sa predstavnicima boračkih organizacija obje komponente u realizaciji svih zadataka Ministarstva i promoviranje potrebe jedinstvenog nastupa boračkih udruženja i donošenja zakonskog akta kojim će se odrediti uslovi i način formiranja udruženja koja okupljaju boračke kategorije,

8. Nastaviti sa daljim unapređenjem  saradnje sa kantonalnim ministarstvima za boračka pitanja, posebno na inicijativi da se što više u kantonima izjednače prava koja su propisana zakonima o dopunskim pravima, na inicijativi za prioritetno zapošljavanje djece šehida i poginulih boraca i inicijativi o izjednačavanju uslova školovanja na visokoškolskim obrazovnim ustanovama bez obzira na mjesto stanovanja  i inicijativi za dalji razvoj zadruga branitelja u cilju zapošljavanja demobilisanih boraca. Planirati će se jedanput u tri mjeseca  održavanje  zajedničkih sastanka sa svim kantonalnim ministrima i radne posjete ministra sa saradnicma svim sjedištima kantona i kantonalnih ministarstava i uprava za boračka pitanja i Brčko Distrikta BiH.

9. U saradnji sa   svim  zainteresovanim organizacijama  boračkih  kategorija  raditi će se na obezbjeđenju sredstava za  Fondaciju za pravnu pomoć pripadnicima boračkih kategorija, a u Budžetu za 2016. godinu za ove namjene je obezbjeđeno 100.000,00 KM,

10. Obezbjediti punu funkcionalnost nove baze podataka i obračuna invalidnina na relaciji resorno federalno ministarstvo- kanton-općine,   projekat koji se realizuje u saradnji sa Svjetskom bankom i PIU Seser. U projekat su uključeni resorno federalno ministarstvo, kantonalna ministarstva i uprave  i sve općinske službe u kojima se vrši obračun invalidnina. Nakon toga nastaviti rad na izradi jedinstvenog registra branilaca,

11. Posebno ćemo provest javnu kampanju po pitanju zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca u državnim institucijama, javnim preduzećima i ustanovama.

12. U saradnji sa više boračkih udruženja i drugih ministarstava raditi na podršci projekata zapošljavanja i samozapošljavanja boraca i članova njihovih porodica

13. Nastaviti rad  na izradi jedinstvenih kriterija za priznavanje statusa organizatora otpora i dodjele Medalje otpora shodno zakonskim propisima,

14. Sva Budžetom za 2016. godinu predviđena  sredstva za transfere su  operativna  i sredstva sredstva se preko formiranih komisija  usmjeravaju  za namjene za koja su odobrena  i  to:

– Transfer pomoć u liječenju u iznosu 1,3 miliona KM,

– Transfer za pomoć u radu udruženja u iznosu 460.000 KM,

– Transfer za obilježavanje značajnih datuma u iznosu 300.000 KM,

– Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza u iznosu od 200.000 KM,

– Transfer za sufinansiranje spomen obilježja u iznosu 150.000 KM

– Transfer podrška u radu Fond. za pomoć u stamb. zbrinjavanju boraca u iznosu od 675.000 KM,

– Transfer neprofitnim organizacijama- pravna pomoć u iznosu 100.000 KM,

– Transfer pomoć u zapošljavanju boračke populacije putem boračkih zadruga milion KM

– Kapitalni transfer – nabavka automobila za RVI 100% I grupe 2 miliona KM

15. Nastaviti pružanje podrške uspostavljenim  kancelarijama za pravnu pomoć i podršku demobilisanim borcima povratnicima na područje manjeg entiteta u Prijedoru, Kotor Varoši, Zvorniku, Srebrenici,  Foči i Modriči.

 

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti