Pravilnik o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema kandidata-lica na stručno osposobljavanje VII stepena stručne spreme u Federalnom minitarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata

Ostale aktuelnosti