Search

RAZMOTRENE INFORMACIJE O STATUSU BORAČKE POPULACIJE

108. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:

 

RAZMOTRENE INFORMACIJE O STATUSU BORAČKE POPULACIJE

Kontinuirano prateći stanje u oblasti boračko-invalidske zaštite Vlada Federacije BiH je, na današnjoj 108. tematskoj sjednici koja je održana u Sarajevu, usvojila Informaciju o poduzetim aktivnostima u oblasti boračko-invalidske zaštite od strane Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Informaciju Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Federalne uprave policije o poduzetim mjerama i radnjama povodom okupljanja ispred zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Federalna vlada traži od Kolegija oba Doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine da hitno sazovu vanredne sjednice domova i po skraćenom postupku razmatraju i usvoje izmjene i dopune Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica kako bi bio obezbijeđen zakonski osnov za izradu i objavu Jedinstvenog registra branilaca i korisnika prava iz oblasti branilačko – invalidske zaštite, uključujući i bazu podataka (registar) svih oblika pomoći iz budžeta sa svih nivoa vlasti u BiH.

Vlada FBiH će, odmah, nakon što 30.6.2017. godine istekne rok za provođenje javne rasprave, uputiti u parlamentarnu proceduru Prijedlog zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja čijim bi se usvajanjem dobilo na reprezentativnosti boračkih udruženja, jasno definisalo organizovanje, izbor organa i finansiranje boračkih udruženja.

Istaknuto je da će Sporazum Vlade Federacije BiH i predstavnika boračkih saveza, organizacija i udruženja o dostignutom nivou sredstava u Budžetu Federacije BiH na poziciji Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata namijenjenih za rješavanje prioritetnih zahtjeva boračkih kategorija sa boračkim udruženjima biti potpisan 28.6.2017. godine.

Podržan je prijedlog resornog ministarstva da ovaj sporazum bude u primjeni od 1.9.2017. godine.

Konstatovano je da je, do danas, iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za boračko – invalidsku zaštitu u FBiH izdvojeno više od deset milijardi KM.  Budžetski prihodi Federacije BiH za 2017. godinu iznose 1,9 milijardi KM, od čega se na godišnjem nivou, po raznim osnovama, za boračko-invalidsku zaštitu izdvaja 570 miliona KM, što predstavlja najveće izdvajanje iz budžeta u regionu, za ove namjene.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine procjenjuje da bi uvođenje boračkog dodatka i naknade za nezaposlene demobilisane borce značilo izdvajanje dodatnih 772,5 miliona KM godišnje, što bi bilo više od jedne trećine prihoda Budžeta.

Vlada FBiH nastavit će u kreiranju svojih politika težiti zapošljavanju boračke populacije, jer su i do sada, prednosti u zapošljavanju davane boračkim kategorijama.

Delegacija okupljenih ispred zgrade Vlade Federacije BiH pozvana je da odmah dođe na razgovor i u tu svrhu je imenovana Radna grupa u sastavu federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević, zamjenik premijera Federacije BiH i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača i savjetnik premijera Federacije BiH Fikret Prevljak.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine zadužila je Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata da ponudi svu potrebnu pomoć okupljenim ispred zgrade Vlade Federacije BiH i da im ponudi da ih u toku dana, a povodom bajramskih praznika, organizirano preveze u mjesta stanovanja.

Federalna ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata i rada i socijalne politike, te Federalni zavod za zapošljavanje su zaduženi da, u saradnji sa općinskim nadležnim službama, pripreme i Vladi Federacije Bosne i Hercegovine predlože program pružanja pomoći demobilisanim borcima bez ikakvih primanja.

 

URED ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

Ostale aktuelnosti