Search

Radna grupa odlučna da primjena zakona bude od 01.07.2019., na potezu Vlada i Parlament FBiH

Sarajevo, 16.05.2019. godine: Radna grupa za usaglašavanje Prijedloga zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica na čijem je čelu federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević danas je u sjedištu Vlade FBiH održala sastanak na kojem je sagledala sva dostavljena mišljenja kantona i zvanično usaglasila tekst zakona koji je realan i provodiv.

Podsjećamo, Zastupnički dom Parlamenta FBiH 28. februara 2019. godine većinom glasova odobrio je Nacrt zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, kao i dodatni zaključak. Njime je zadužio Federalnu vladu da u roku od 30 dana, zajedno s predstavnicima Koordinacije boraca i boračkog kampa, kao i s odgovarajućim parlamentarnim tijelom, u daljnjoj proceduri usaglasi konačni prijedlog teksta zakona, koji će biti provodiv u praksi.

Konačni tekst Prijedloga zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica u zadatom roku usaglasili su predstavnici Saveza boraca Federacije BiH, Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata HVO HB i boračkog kampa sa predstavnicima Odbora za boračka i invalidska pitanja Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Vladom Federacije BiH i isti je upućen u dalju proceduru.

Prihvativši izvještaj Radne grupe za usaglašavanje Prijedloga zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica koju je, na temelju zaključka Zastupničkog doma Parlamenta FBiH od 28.2.2019. godine, osnovala 13.3.2019. godine, Vlada Federacije BiH je, na hitnoj sjednici zadužila Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida OOR-a da za nacrt tog zakona, u roku od 30 dana, pribavi potrebna mišljenja kantona, jer je riječ o zajedničkoj nadležnosti federalnih i kantonalnih vlasti, i da joj ga nakon toga dostavi na razmatranje.

Federalno ministarstvo za boračka pitanja je 8. aprila tekst zakona uputilo kantonalnim skupštinama. Ministar Bukvarević je ovim povodom 26.04.2019. godine održao sastanak na kojem su svi kantonalni ministri dali podršku donošenju zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica.

U međuvremenu, do Vlade Federacije BiH je došao zahtjev Koordinacije boračkih udruženja Armije RBiH u kome su insistirali da primjena zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica počne od 1. jula, a ne kako je ranije rečeno, 1. oktobra ove godine.

Iz tog razloga Vlada FBiH je na sjednici održanoj 11. aprila donijela zaključak kojim se obezbjeđuje nedostajućih 15 miliona KM, da bi zakon stupio na snagu 1.7.2019. godine. Sredstva će biti obezbijeđena  rebalansom od 40 miliona KM, koja su planirana na ekonomskim kodovima s kojih se izvršavaju sudske presude i rješenja o izvršenju, kao i pripadajuće zatezne kamate i troškovi postupka, i bit će prebačena na poziciju Federalnog ministarstva za boračka pitanja.

Time su se stvorili uvjeti da se zakon o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica usvoji do tada i stupi na snagu.

Neki od zaključaka sa današnjeg sastanka su da Vlada FBiH na prvoj narednoj sjednici razmatra tekst zakona i po skraćenoj proceduri isti uputi u dalju parlamentarnu proceduru te da uz tekst zakona obavezno uputi i prijedlog rebalansa Budžeta za 2019. godinu kako bi se obezbijedila sredstva za njegovu primjenu a borci konačno dobili zakonsko rješenje na koje čekaju od 2010. godine.

Također, Radna grupa je donijela zaključak u kojem sugerišu svim učesnicima koji učestvuju u donošenju zakona da ne mijenjaju njegovu suštinu u parlamentarnoj proceduri i da donesu zakon u ovom obliku bez dodatnih amandmana.

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida OOR-a će usaglašeni tekst zakona sutra dostaviti Vladi FBiH koja bi ga trebala uputiti u dalju parlamentarnu proceduru.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti