Poništenje javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija

Na osnovu člana 6. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.:12/03, 34/03 i 65/13), , federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/federalni ministar za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, objavljuje: PONIŠTENJE JAVNOG KONKURSA za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Fondacije za pružanje […]

Poništava Rješenje o imenovanju Komisije za izbor članova Upravnog odbora Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), i odredaba Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.:12/03, 34/03 i 65/13), i člana 20. Privremenog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog […]