Search

Poništava Rješenje o imenovanju Komisije za izbor članova Upravnog odbora Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), i odredaba Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.:12/03, 34/03 i 65/13), i člana 20. Privremenog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, broj: 05-34-6506/13 od 20.01.2014. godine i broj: 05-34-4944/14 od 27.11.2014.godine, federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/federalni ministar za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata:

PONIŠTAVA
Rješenje o  imenovanju Komisije za izbor članova Upravnog odbora Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija 

 

Poništava se Rješenje o  imenovanju Komisije za izbor članova Upravnog odbora Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija, objavljeno u službenom glasilu “Službene novine Federacije B i H“ broj:54/15 od 15.07.2015. godine.

 

Poništenje Rješenja  iz tačke 1. ovog akta objavit će se u službenom glasilu “Službene novine Federacije BiH“.

 

M I N I S T A R

Doc.dr.Salko Bukvarević

 

Broj: 01-34-3899/15
Sarajevo, 07.08.2015. godine

Ostale aktuelnosti