Search

Poništenje javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija

Na osnovu člana 6. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.:12/03, 34/03 i 65/13), , federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/federalni ministar za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, objavljuje:

PONIŠTENJE JAVNOG KONKURSA

za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Fondacije za pružanje pomoći
u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija

 

Poništava se Javni konkurs za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija objavljen u dnevnom listu „Oslobođenju“ i „ Dnevnom listu“ od 15.07.2015. godine i službenom glasilu “Službene novine Federacije BiH“ broj 54/15 od 15.07.2015. godine.

 

Poništenje Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacije će biti objavljeno u dnevnom listu „Oslobođenju“ i „ Dnevnom listu“ i službenom glasilu “Službene novine Federacije BiH“.

M I N I S T A R

Doc.dr.Salko Bukvarević
Broj: 01-34-3894/15
Sarajevo, 07.08.2015. godine

Ostale aktuelnosti