Search

Federalni ministar sa kantonalnim ministrima i borcima o realizaciji Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica

Sarajevo, 28.08.2019. godine: U sjedištu Vlade Federacije BiH danas je održan sastanak federalnog ministra za pitanja boraca i invalida OOR-a Bukvarevića, svih kantonalnih ministara, članova Radne grupe Vlade FBiH za donošenje Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica i predsjednika koordinacija boračkih organizacija Armije RBiH i HVO-a.

Na današnjem sastanku razmatrana je realizacija Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica sa posebnim akcentom na donošenje adekvatnog rješenja za branioce koji nisu ostvarili prava po federalnom Zakonu, odnosno za branioce koji su mlađi od 57 godina.

S tim u vezi, svi učesnici sastanka su jasnog opredjeljenja da je potrebno iznaći adekvatno rješenje i za ovu kategoriju demobiliziranih branilaca. Doneseno je nekoliko zaključaka među kojima su i zaključak da kantonalne vlade pokrenu inicijative prema kantonalnim zavodima za zapošljavanje da se u  programima zapošljavanja za 2020. godinu  posebno obuhvate  demobilizirani branioci mlađi od 57 godina, a koji su radno sposobni i da se za te namjene obezbijede posebna sredstva u zavodima za zapošljavanja. Također, kantonima je predloženo da se Izmjenama i dopunama zakona o dopunskim pravima boraca/branitelja propišu uslovi, način i postupak ostvarivanja prava na novčanu egzistencijalnu naknadu na isti način kako je to predviđeno Zakonom o pravima demobiliziranih branioca i članova njihovih porodica, i to za demobilizirane branioce mlađe od 57 godina, prioritetno za one koji boluju od teških bolesti koje su verifikovane od strane Federalnog ministarstva zdravstva i  za demobilizirane  branioce oboljele od PTSP-a te da kantoni predvide sredstva za ove namjene u budžetima za 2020. godinu.

U narednoj sedmici počet će i pojedinačne posjete svim kantonima, shodno ranijem zaključku Radne grupe te je na današnjem sastanku utvrđen raspored radnih sastanaka. Sastancima u kantonima bi trebali prisustvovati uz predstavnike izvršne i zakonodavne vlasti kantona i predstavnici boračkih organizacija, udruženja i udruga koje djeluju u kantonima. Na ovim sastancima razmatrat će se konkretna rješenja i dinamika realizacije predloženih zaključaka.

Danas je zaključeno i da kantonalna ministarstva za boračka pitanja u narednom periodu trebaju intenzivirati unošenje podataka u jedinstveni registar branilaca i korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite.

Na ovaj način, ministar Bukvarević naglašava, trebali bi biti zbrinuti svi demoblizirani branioci bez obzira na godine. Podsjetio je prisutne da je do kraja augusta oko 13.000 demobiliziranih branioca u općinskim službama boračko-invalidske zaštite predalo zahtjev za ostvarivanje prava na egzistenicjalnu naknadu po osnovu nedavno donesenog Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica. Ranije predviđena brojka od oko 20.000 demobiliziranih branilaca koji bi mogli ostvariti prava po ovom Zakonu prema sadašnjim procjenama ne bi trebala biti premašena do kraja kalendarske godine.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti