Search

Ministar Bukvarević potpisao sporazum o isporuci 80 automobila za RVI 100% i grupe

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, koje zastupa ministar Doc.dr.Salko Bukvarević

i

Porsche BH d.o.o. Sarajevo u ime grupe ponuđača (Porsche BH d.o.o. Sarajevo i  Inter auto d.o.o. Tuzla), kojeg zastupa gospodin Senad Olovčić, ovlašteni predstavnik su dana 06.10.2015. godine u prostorijama Vlade Federacij BIH potpisali :

 

S P O R A Z U M

o isporuci 80 (osamdeset) automobila

marke SEAT, tip: LEON 1.2. TSI, DSG,

boja BIJELA

 

Na osnovu člana 72. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj:39/14), obavještenja o nabavci broj: 746-1-1-7-3-5/15, objavljenog u „Službenom glasniku BiH“, broj: 43/15 od 01.06.2015. godine, provedenog otvorenog postupka za nabavku putničkih automobila za RVI 100% I grupe, izbora najpovoljnije ponude, i Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-14-4187/15 od 01.09.2015.godine, dana 06.10.2015.godine u Sarajevu se zaključuje sljedeći:

 

S P O R A Z U M

Između:

  1. Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata kao Ugovornog organa kojeg predstavlja ministar Doc.dr.Salko Bukvarević, s jedne strane
  2. Porsche BH d.o.o. Sarajevo u ime grupe ponuđača (Porsche BH d.o.o. Sarajevo i Inter auto d.o.o. Tuzla) kao izabranog ponuđača, kojeg predstavlja ovlašteni predstavnik gdin. Senad Olovčić, s druge strane

 

Predmet Sporazuma:

  • 80 automobila za RVI 100% I grupe

Porsche BH d.o.o. Sarajevo u ime grupe ponuđača (Porsche BH d.o.o. Sarajevo i Inter auto d.o.o. Tuzla) se obavezuje da će isporučiti 80 (osamdeset) putničkih automobila marke SEAT, tip: LEON ST 1.2. TSI, DSG, karavan, boja obična BIJELA, godina proizvodnje 2015. godina, kao izabrani dobavljač u postupku po Obavještenju o javnoj nabavci – otvoreni postupak „Nabavka 80 putničkih automobila za RVI 100% I grupe za 2015.godinu“ za koje je ponuđač potvrdio identične uslove prodaje prema specifikaciji prozvoda koja je sastavni dio tenderske dokumentacije, a koji odgovaraju tehničkim karakteristikama iz ponude zavedene pod rednim brojem broj:01-14-2465-2/15 od 03.08.2015.godine.

Vrijednost ugovorene isporuke iz Sporazuma:

Pojedinačna cijena jednog automobila iz ovog sporazuma je 23.900,00 KM bez PDV-a), a Federalno ministarstvo će za 80 automobila platiti iznos od  1.912.000,00 KM (jedanmiliondevetstotinadvanaesthiljada KM)  bez PDV-a iz Budžeta Federacije BiH za 2015.godinu („Službene novine FBiH“, 25/15) razdjel 32 Budžeta Federalnog ministarstva za 2015. godinu – pozicija 615 200 kapitalni grantovi – automobili za invalide, a prema Uredbi o obezbjeđivanju sredstava za nabavku putničkih automobila ratnim vojnim invalidima 100% I grupa V. broj: 530/06 od 17.08.2006. godine („Službene novine FBiH“, br: 58/06, 34/07, 44/11 i 189/14).

Rok isporuke:

Porsche BH d.o.o. Sarajevo u ime grupe ponuđača (Porsche BH d.o.o. Sarajevo i Inter auto d.o.o. Tuzla) je dužan fakturisati i isporučiti svih 80 automobila iz ovog Sporazuma najkasnije do 31.12.2015. godine.

Koje karakteristike ima ugovoreno vozilo

Komfor naprijed minimalno 860 mm, bočni prostor minimalno 1380 mm, snaga motora minimalno 60 kW, zapremina 1100 cm3, automatski mjenjač, pogon na prednje točkove, uzdužni krovni nosač, zupčasta letva sa elektromehaničkim servo upravljačem, ABS sistem protiv proklizavanja, dnevna svjetla, tvornički ugrađena klima, prednji i zadnji nasloni za glavu, zračni jastuci naprijed i bočno, kočioni diskovi naprijed i nazad, zadnji brisač, centralno zaključavanje brave, električni podizači stakla, podešavanje sjedišta vozača po visini, tvornički ugrađen radio uređaj, zaštita motora od udara, elektro podešavanje vanjskih retrovizora, zapremina prtljaga 55o/1225 l, rezervi točak,boja bijela, garancija na lak tri godine minimum, garancija na motor 2 godine minimum, vozila proizvedena 2015. godine , obezbijeđen servis u BiH

Nakon potpisivanja obratili su se ministar Salko Bukvarević koji je istakao da je potpisivanje ovog sporazuma nastavak provođenja strateškog opredjeljenja Vlade Federacije BiH i Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata da se dostignuti nivo izdvajanja za ratne vojne invalide ne smanjuje. Za ovo pravo je planirano i odobreno do dva miliona KM i taj iznos je planiran i za Budžet 2016. godine.

Direktor Olovčić je izrazio zadovoljstvo ugovorenim poslom i u ime grupe dobavljača obećao da će vozila biti isporučena krajnim korisnicima do kraja januara mjeseca 2016. godine, što znači najmanje 30 dana prije roka.

Prisutnima se obratio i Mujo Aganović, predsjednik Saveza paraplegičara F BiH i zahvalio se na izvanrednoj saradnji i angažovanju Federalnog ministra i njegovih saradnika na realizaciji ovog projekta čime je još jedanput dokazano da je Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata zaista najbolji servis ratnim vojnim invalidima i drugim pripadnicima boračke populacije.

KABINET MINISTRA

Ostale aktuelnosti