Search

Proces revizije se odvija kontinuirano

Proces revizije se odvija kontinuirano

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević održao je danas, u Sarajevu, redovan sastanak s predsjednikom Revizorskog tima za koordinaciju Pavom Šljivićem i njegovim zamjenikom Halilom Čućurovićem. Sastanku su prisustvovali i saradnici iz Ministarstva koji rade na procesu revizije pomoćnik ministra Ibrahim Ganibegović i v.d. glavnog federalnog inspektora Elvir Međuseljac, koji je ujedno i član ovog tima.

Istaknuto je da se primjena Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite odvija prema planu i u skladu sa usvojenim okvirnim programom. Zbog toga je ocijenjeno da su potpuno netačne informacije iznesene u javnosti i tvrdnje da je proces revizije obustavljen. Naprotiv, revizija se obavlja kontinuirano, prema planu, do konačne obrade svih predviđenih predmeta.

Revizorski tim za koordinaciju je podnio izvještaj ministru Bukvareviću o do sada provedenim aktivnostim u procesu revizije, kao i planu za naredni period. Kako je naglašeno, proces kontrole zakonitosti se nastavlja i odvija u punom kapacitetu, a prva faza kontrole se privodi kraju.

Planom revizije, koja je počela 29.4.2011. godine, bilo je previđeno utvrđivanje statusa 141 hiljade korisnika boračko-invalidske zaštite, od čega je do sada pregledano 135 hiljada predmeta. Od pregledanih predmeta, za 6.410 korisnika je ukinuto pravo iz oblasti branilačko-invalidske zaštite, a za 6.704 korisnika je smanjen procent invalidnosti. U naredna tri mjeseca će biti pregledano oko šest hiljada preostalih predmeta korisnika ovih prava, čime će biti okončana prva faza revizije. U ovom procesu kontinuirano radi osam revizorskih timova.

Vlada FBiH kvartalno razmatra i usvaja informacije o primjeni  Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite, koje se dostavljaju predsjedniku i potpredsjednicima FBiH, uredima Međunarodnog monetarnog fonda u BiH i Svjetske banke u Sarajevu, a objavljuje i na web stranici Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata. Posljednji razmatran izvještaj je za prvi kvartal 2017. godine, a usvojen je u aprilu ove godine.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti