Search

Odbor za boračka pitanja traži hitno zasjedanje oba doma Parlamenta FBiH i usvajanje rebalansa Budžeta za 2019. godinu i Zakona o pravima demobiliziranih branilaca

Sarajevo, 01.07.2019. godine: U sjedištu Parlamenta FBiH danas je održan sastanak Radne grupe za usaglašavanje Prijedloga zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica na čijem je čelu federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata doc.dr. Salko Bukvarević.

Tema održanog sastanka bilo je usvajanje rebalansa Budžeta za 2019. godinu, Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, te Prijedloga Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica koji su ranije upućeni Parlamentu FBiH.

Podsjećanja radi, Vlada FBiH je utvrdila i po hitnom postupku Parlamentu FBiH uputila Prijedlog zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica kao i rebalans Budžeta za 2019. godinu te Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2019. godinu.

Zaključci Radne grupe sa današnjeg sastanka su da članovi Odbora za boračka i invalidska pitanja Predstavničkog doma Parlamenta FBiH i Radna grupa Vlade FBiH za usaglašavanje Prijedloga zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica podržavaju Zakon o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, u tekstu koji je usvojila Vlada FBiH na svojoj sjednici održanoj dana 23.05.2019. godine. Također, članovi Odbora za boračka i invalidska pitanja Predstavničkog doma Parlamenta FBiH i Radna grupa Vlade FBiH za usaglašavanje Prijedloga zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica su stava da je potrebno da oba doma Parlamenta FBiH ovo pitanje stave u prioritet i zakažu hitne sjednice istog dana, i na njima usvoje rebalans Budžeta za 2019. godinu, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2019. godinu i Zakon o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica.

Jedan od zaključaka današnjeg sastanka je da Radna grupa i članovi Odbora za boračka i invalidska pitanja Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH sugeriraju svima koji učestvuju u postupku donošenja Zakona da ne mijenjaju njegovu suštinu u parlamentarnoj proceduri i da donesu Zakon u obliku i tekstu kakav je usvojen na sjednici Vlade FBiH i koji je kao takav upućen u parlamentarnu proceduru, bez dodatnih amandmana, kako bi isti bio provodiv i kako bi njegova primjena mogla početi u julu, u skladu sa zahtjevima boraca i boračkih organizacija i zaključkom Vlade FBiH.

Donesen je i zaključak kojim se traži da Parlament FBiH usvoji i dva zaključka uz tekst Prijedloga zakona o pravima demobiliziranih branilaca, odnosno usvajanje 5 inicijativa za izmjene i dopune zakona kojima se reguliraju prava demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica i to Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakon o radu, Zakon o socijalnoj zaštiti, Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH te kantonalni zakoni o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica. Drugi zaključak čije usvajanje se traži uz tekst Zakona je da Odbor i Radna grupa predlažu da se nakon 12 mjeseci od primjene ovog Zakona izvrše analize ovog i Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH te na osnovu rezultata izvršenih analiza predlože izmjene i dopune istih kojima će se definirati ostali zahtjevi.

Danas su predstavnici boraca uputili i zvaničan dopis u kojem traže od rukovodstava oba doma Parlamenta FBiH da hitne sjednice budu zakazane najkasnije do 04. jula 2019. godine.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti