Search

Skoro 16 000 branilaca pokrenulo zahtjev za ostvarivanje prava na egzistencijalnu naknadu

Sarajevo, 22.10.2019. godine: U sjedištu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine danas je održan sastanak Radne grupe kojim je predsjedavao resorni ministar Salko Bukvarević a u vezi sa implementacijom federalnog Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica.

Na sastanku je prezentirana statistika dosadašnjeg stanja te određeni presjeci koji ukazuju na brojke i prezentaciju stanja na terenu, koliko branilaca je pokrenulo proceduru za ostvarivanje prava na egzistencijalnu naknadu, te koliki broj žalbi na prvostepena rješenja je pristigao u Federalno ministarstvo kao drugostepenom organu. Prema dosadašnjim podacima blizu 16 000 branilaca je pokrenulo proceduru kod prvostepenih organa, odnosno općinskih službi za boračko-invalidsku zaštitu za ostvarivanje prava na egzistencijalnu naknadu.

Za sve branioce koji ostvare pravo na egzistencijalnu naknadu po federalnom Zakonu i kojima do 30. u svakom mjesecu bude okončana čitava procedura i budu stavljeni na isplatu, naknada će biti isplaćena do 10. u narednom mjesecu, kada se isplaćuju i druge naknade boračkoj populaciji iz federalnog Budžeta, uključujući i retroaktivnu isplatu za period koji je naveden u rješenju prvostepenog organa.

S tim u vezi pomoćnici ministra su izvijestili prisutne da sve aktivnosti idu prema planu i da se svi zahtjevi rješavaju bez većih poteškoća ali je upućen apel službama boračko-invalidske zaštite da ubrzaju procedure i učine sve napore kako bi branioci što prije dobili konačna rješenja i bili stavljeni na isplatu.

Članovi Radne grupe su donijeli i određene zaključke a među njima se izdvajaju oni koji se odnose na urgenciju prema Federalnom ministarstvu za rad i socijalnu politiku vezano za Izmjene i dopune Zakona o PIO/MIO FBiH te da će Federalno ministarstvo za rad i socijalnu politiku u narednom periodu u skladu sa ranije dostavljenim inicijativama pripremiti tekst Izmjena i dopuna Zakona o PIO/MIO FBiH. Također, zaključeno je i da Dom naroda PS BIH što prije treba staviti na dnevni red Zakon o boračkim udruženjima koji je prošao u Predstavničkom domu.

Ovakvi sastanci bit će održavani kontinuirano kako bi se u narednom periodu pratila implementacija federalnog Zakona i kako bi se sve eventualne poteškoće u primjeni blagovremeno rješavale.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti