Search

Implementacija Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica teče prema predviđenom planu i dinamici

Sarajevo, 12.02.2020. godine: Radna grupa Vlade Federacije Bosne i Hercegovine kojom predsjedava ministar Salko Bukvarević održala sastanak  na kojem su razmatrali implementaciju federalnog Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica.

Riječ je o redovnim radnim sastancima na kojima se prati implementacija Zakona i izvještavaju članovi o svim aktivnostima ali i rješavaju otvorena pitanja u oblasti boračko-invalidske zaštite. Zaključeno je da implementacija teče po planu i bez ikakvih problema ali da je potrebno da se aktivnije uključe drugi nivoi i institucije putem kojih se ostvaruju prava iz navedenog Zakona. S tim u vezi Radna grupa je uputila poziv svim nivoima vlasti da poštuju zakonske odredbe Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njhovih porodica, ugrade ih u svoje propise i podzakonske akte kako bi braniocima omogućili njihovo ostvarivanje te na taj način doprinesu poštovanju digniteta boračke kategorije.

U narednom periodu bit će pripremljene i izmjene i dopune ovog Zakona, što je također bio jedan od zaključaka prilikom usvajanja. Kroz izmjene popravit će se određeni segmenti Zakona za koje se u prvoj godini primjene ustanovi da su nedostaci, i za koje neće biti potrebna dodatna finansijska sredstva koja će izlaziti iz okvira planiranih 50 miliona KM, koliko je Vlada FBIH obezbijedila za ove namjene.

Govoreći o dopuni već ranije objavljenog Jedinstvenog registra boraca ministar je izvijestio prisutne da su u toku posljednje provjere i da će isti biti dopunjen u skladu sa zakonski definiranim rokom, te da će ti podaci biti dostupni javno putem web stranice Ministarstva.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti