Search

Federacija i kantoni omogućili naknade za više od 30.000 demobiliziranih branilaca

Sarajevo, 19.05.2020. godine: Nakon što je donesen federalni Zakon o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica za borce starije od 57 godina samo pet kantona izmijenilo zakonske akte i omogućilo pravo na egzistencijalnu naknadu borcima mlađim od 57 godina.

Pravo na egzistencijalnu naknadu demobiliziranim borcima mlađim od 57 godina prvi je omogućio Bosansko-podrinjski Kanton Goražde, nakon čega su i Zeničko-dobojski, Tuzlanski, Kanton Sarajevo i Županija Zapadnohercegovačka također kroz izmjene i donošenje adekvatnih akata omogućili ovo pravo braniocima.

Procedura donošenja izmjena i dopuna kantonalnih procesa bila je usporena uprkos nekoliko radnih sastanaka na kojima je federalni ministar Salko Bukvarević pozivao kantonalne vlasti da ubrzaju ove procese, ali su u konačnici ovi kantoni ipak iznašli mogućnosti kako bi demobiliziranim braniocima mlađim od 57 godina omogućili pravo na egzistencijalnu naknadu.

Novo pravo u Kantonu Sarajevo je i personalna asistencija za ratne vojne invalide – paraplegičare i 100 posto ratne vojne invalide prve grupe kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć druge osobe.

Na federalnom nivou pravo na egzistencijalnu naknadu do sada je ostvarilo cca 15.000 branilaca a zahtjev podnijelo njih oko 18.000. Na mjesečnom nivou u prosjeku 200-300 novih korisnika ostvaruje pravo, dok njih oko 50 prestaje uživati pravo po različitim osnovima. U konačnici, ovo znači da će u narednim godinama, nakon što napune 57 godina, svi demobilizirani branioci preći na federalni nivo i naknade dobijati iz federalnog Budžeta. Za ove namjene redovno se iz Budžeta Vlade FBiH svakog mjeseca na račune više od 102.000 korisnika, uz ostale boračke naknade kao što su porodične invalidnine, naknade dobitnicima najvećih ratnih priznanja i odlikovanja i ratnim vojnim invalidima, doznačava više od 26 miliona KM.

U posljednih šest godina isplata naknada nije kasnila te su iste doznačavane na račune korisnika do 10. u mjesecu. U skladu sa opredjeljenjem Vlade FBiH i resornog Ministarstva, a prema riječima federalnog ministra, boračka kategorija je najzaslužnija kategorija naših sugrađana za odbranu države i oni su prioritet u isplati, bez obzira na uslove uzrokovane pandemijom virusa COVID 19.

Ministar Bukvarević je uputio poziv i drugim kantonima da ubrzaju procedure i donesu akte kojima će omogućiti pravo na egzistencijalnu naknadu borcima mlađim od 57 godina. Zahvalio je kantonalnim vlastima koje su imale razumijevanja za boračku populaciju i koji su usvojili izmjene i dopune kojima su omogućili ovo pravo braniocima.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti