Search

Održana tematska konferencija na temu: „Položaj boračke populacije danas i prijedlog mjera za unapređenje“

Dana 09.09.2015. godine u 10:00h u sali „Terra“ hotela „Aquareumal“ Fojnica, u organizaciji Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata i Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja Federacije BiH, održana je zajednička Tematska konferencija na temu: „Položaj boračke populacije danas i prijedlog mjera za unapređenje“.

Od ukupno 47 pozvanih, Konferenciji je prisustvovalo 36 pozvanih i to:

1. Doc.dr. Salko Bukvarević, ministar

2.Tatjana Pejaković, sekretar ministarstva

3. Nezim Ćatić, pomoćnik ministra

4. Ibrahim Ganibegović, pomoćnik ministra

5. Elvir Međuseljac, federalni inspektor

6. Enisa Teskeredžić, stručni savjetnik

7. Sanela Brkić, angažovana po osnovu ugovora o djelu u FMBI

8. Alden Kajtaz, savjetnik u Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke

9. Nejra Šabić, predstavnica Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

10. Abid Mulalić, ministar za boračka pitanja u USK

11. Danijel Dominković, pomoćnik ministra u Posavskom kantonu

12. Drago Kopić, pomoćnik ministra u Posavskom kantonu

13. Fahrudin Skopljak, ministar za boračka pitanja u TK

14. Hrvoje Čabrajić, pomoćnik ministra u Ministarstvu za boračka pitanja u ZE-DO kantonu

15. Esad Crnica, direktor Uprave za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata u SBK

16. Muharem Fišo, ministar za boračka pitanja u KS

17. Belma Adilović, sekretar u Ministarstvu za boračka pitanja KS

18. Ljiljana Kovačević, direktorica u Upravi za pitanja branitelja u Tomislavgradu

19. Ivan Mamić, savjetnik u Upravi za pitanja branitelja u Tomislavgradu

20. Senad Bešić, šef u Službi za BIZ u Brčko Distriktu

21. Šerif Patković, predsjednik Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja FBiH

22. Ismet Godinjak, dopredsjednik Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja FBiH

23. Muharemović Suad, predsjednik Skupštine Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja FBiH

24. Hidić Esad, sekretar Skupštine Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja FBiH

25. Bošnjaković Aljo, član UO Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja FBiH

26. Redžić Alija, član UO Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja FBiH

27. Cinac Arif, član UO Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja FBiH

28. Kosić Esad, član UO Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja FBiH

29. Hadžić Derviš, član UO Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja FBiH

30. Čogić Ismet, član UO Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja FBiH

31. Bečirević Nazim, predsjednik Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja ZDK

32. Hadžimuhamedović Edin, predsjednik Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja TK

33. Dragan Konta, predsjednik Udruge nosilaca ratnih odličja u Kantonu 10

34. Ale Hošić, predsjednik Saveza RVI FBiH

35. Almin Škrijelj, predsjednik Organzacije porodica šehida i poginulih boraca FBiH

36. Samir Sulejmanović, predsjednik Saveza boraca FBiH

Nakon uvodnih izlaganja federalnog ministra za boračka pitanja Doc.dr. Salke Bukvarevića i Šerifa Patkovića, predsjednika Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja Federacije BiH, započela je diskusija i rasprava o stanju boračke populacije u kojoj su učestvovali:

1. Doc.dr. Salko Bukvarević, ministar

2. Šerif Patković, predsjednik Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja FBiH

3. Muharem Fišo, ministar za boračka pitanja u KS

4. Fahrudin Skopljak, ministar za boračka pitanja u TK

5. Abid Mulalić, ministar za boračka pitanja u USK

6. Almin Škrijelj, predsjednik Organzacije porodica šehida i poginulih boraca FbiH

6. Senad Bešić, šef Službe za BIZ u Brčko Distriktu

7. Ismet Godinjak, dopredsjednik Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja FBiH

8. Nejra Šabić, predstavnica Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

9. Ale Hošić, predsjednik Saveza RVI FBiH

10. Nezim Ćatić, pomoćnik ministra u FMBI

 

Nakon višesatne i konstruktivne rasprave usvojeni su slijedeći zaključci:

1. Sačiniti temeljnu analizu stanja u oblasti boračko-invalidske zaštite sa zaključcima sa

aspekta propisa i prava koja se ostvaruju uz uspostavu jedinstvene baze korisnika prava na svim nivoima.

2. Sve izmjene i dopune Zakona iz oblasti boračko-invalidske zaštite radiće se isključivo u saradnji sa četiri temeljna udružanje ARBiH i četiri temeljna udruženja HVO-a.

3. Radit na poboljšanju postojećih propisa sa akcentom na utvrđivanju kaznenih odredbi i organa koji će vršiti kontrolu provođenja propisa.

4. Rad na obezbjeđivanju dosljedne primjene postojećih propisa.

5. Izvršiti sinhronizaciju zakonskih rješenja u Zakonu o dopunskim pravima boraca (urediti minimum boračkih prava).

6. Raditi na donošenju Zakona o udruženjima građana od posebnog značaja.

7. Donošenje propisa i stvaranje uslova za jednakopravan status prilikom upisa u visokoškolske ustanove i smještaje u studentske domove.

8. Raditi na izradi jedinstvenih kriterija o prioritetnom zapošljavanju na federalnom nivou.

9.  Izraditi kalendar značajnih datuma na svim nivoima sa određivanjem nosioca aktivnosti i učesnicima.

KABINET MINISTRA

Ostale aktuelnosti