Search

Riješiti pitanje statusa demobilisanih boraca

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević danas je u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu održao sastanak s predstavnicima boračkih udruženja koja okupljaju najveći broj boraca u FBiH i kantonalnim ministrima za boračka pitanja, a razmatrani su zahtjevi potpisnika nedavno sačinjene Rezolucije boraca, te donesena četiri zaključka.

Glavna zadaća danas, kako je po završetku sastanka izjavio ministar Bukvarević, odnosila se na razgovor o statusu demobilisanih boraca i rješavanje njihovog pitanja zbog činjenice da je 2010. Zakon o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica stavljen van snage.

– Vođena je izuzetno dobra rasprava, potpuno otvorena, a najveći rezultat današnjeg sastanka jeste da su boračke organizacije nastupile jedinstveno i vjerujemo da će ubuduće biti isključivo razgovori i pregovori o svim otvorenim pitanjima s predstavnicima vlasti i da nećemo više imati priliku da naši demobilisani borci traže svoja prava na ulici – kazao je Bukvarević.

Ono na šta su borci ukazali na prvom mjestu, po njegovim riječima, jeste izrada jedinstvenog registra boraca i stoga je prvim zaključkom zaduženo Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata da pripremi i uputi u proceduru zakonska rješenja koja će konačno regulisati izradu jedinstvenog registra pripadnika oružanih snaga u FBiH.

Drugo pitanje se odnosilo na zahtjev za jednu boračku organizaciju i za upućivanje Zakona o pravima demobilisanih boraca u proceduru.

– Drugim zaključkom je Federalno ministarstvo zaduženo da, u što kraćem roku, najkasnije do deset dana, uputi u proceduru Zakon o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica i Zakon o boračkim udruženjima od posebnog značaja prema kantonalnim skupštinama, imajući u vidu da je kod Zakona o pravima demobilisanih boraca podijeljena nadležnost između kantona i Federacije BiH – dodao je Bukvarević.

Obaveza je da se sve kantonalne skupštine u roku od 30 dana izjasne o ovom materijalu, odnosno Prednacrtu zakona i nakon toga će biti upućen u daljnju proceduru.

– Važno je istaći da u tom zakonu imamo nekoliko važnih prava: na zdravstvenu zaštitu svih boraca i članova njihovih porodica, na liječenje, te na prednost pri zapošljavanju – naglasio je Bukvarević.

Tu je također i pravo na osnovne dodatke, odnosno ostvarivanje naknade od 25 posto prosječnog ličnog dohotka za borce koji dožive 60 godina i borce žene koje dožive 50 godina, a nemaju nikakvih drugih prihoda. Tu je i pravo na dokup staža od pet godina za sve kojima nedostaje do pet godina za penzionisanje.

Dugo vremena, kako je dodao Bukvarević, postoje i zahtjevi predstavnika maloljetnih boraca da se oni definišu kao pripadnici oružanih snaga. Predložena je defincija o kojoj će biti dalje raspravljano – dobrovoljac, maljoljetni borac sa svojim pravima na liječenje, školovanje, prekvalifikaciju i zapošljavanje. Također, u ovom zakonu je definisano da su sastavni dio oružanih snaga i pripadnici MUP-a BiH.

Zaključkom su zaduženi predstavnici boračkih udruženja koji predstavljaju demobilisane borce da se udruže u Koordinaciju na federalnom nivou sa zadatkom praćanja usvajanja zakona o demobilisanim borcima i članovima njihovih porodica i o boračkim organizacijama.

Bukvarević je dodao da će ministarstva za boračka pitanja kantona i Federacije BiH zahtjeve predstavnika boračkih organizacija posebno tretirati kroz svoje programe rada i praćenje Prednacrta zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica.

– Današnji  sastanak otvara mogućnost da konačno i demobilisani borci i svi onih 70 i više udruženja koji su prihvatili tekst Rezolucije imaju osjećaj da su ozbiljno shvaćeni da su reprezentativni, zvanični, da postoje i da su jedna od bitnih karika u boračkoj populaciji FBiH – izjavio je predstavnik Savjeta branilaca Nermin Bise, dodajući da se Rezolucija boraca kroz zaključke počela ostvarivati.

Predstavnik Koordinacije boraca Nikica Tomić izrazio je zadovoljstvo da je konačno došlo vrijeme da Zakon o demobilisanim borcima, kako je kazao, ugleda svjetlo dana i da ide u proceduru.

Ministar za pitanja boraca u Kantonu Sarajevo Muharem Fišo je kazao da je suština u jedinstvenoj organizaciji boraca koja mora da zaživi.

– Nadam se da smo pokrenuli pozitivnu priču u korist svih boračkih kategorija da zajedno rješavamo probleme koji su se sakupljali 20 godina – kazao je Fišo.

 

preuzeto od Ureda Vlade za informisanje – kabinet ministra

Ostale aktuelnosti