Search

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Broj:  01-05-3264/17

Sarajevo, 13.06.2017.godine

 

– ZAINTERESOVANOJ JAVNOSTI    I

– GRUPI OKUPLJENIH DEMOBILISANIH BORACA PRED ZGRADOM VLADE FBIH

 

PREDMET: SAOPŠTENJE ZA JAVNOST, – dostavlja se;

Obavještavamo javnost u Bosni i Hercegovini,  kao i grupu okupljenih demobilisanih boraca koji se nalaze pred zgradom Vlade Federacije BiH da je Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata u okviru svojih zakonskih nadležnostii u saradnji sa Koordinacijom boračkih udruženja preduzelo slijedeće:

1.U parlamentarnu proceduru su upućene Izmjene i  dopune Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica kako bi se obezbjedio zakonski osnov za izradu i objavu Jedinstvenog registra branilaca i korisnika prava iz oblasti branilačko- invalidske zaštite;

2.U Parlamentarnoj proceduri se nalazi i Nacrt Zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja. Provedena je javna rasprava u devet od deset kantona, nakon čega će se Zakon uputiti u dalju proceduru;

3.Na zajedničkom sastanku koji je danas organizovao premijer i resorni ministar za boračka pitanja sa predstavnicima koordinacije boračkih udruženja usaglašeno je i potvrđeno da je „Sporazum Vlade Federacije BiH i predstavnika boračkih saveza, organizacija i udruženja o dostignutom nivou sredstava u Budžetu Federacije BiH na poziciji Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata namijenjenih za rješavanje prioritetnih zahtjeva boračkih  kategorija“ realno rješenje koje može obezbijediti sredstva za rješavanje socijalno – statusnih pitanja svih boračkih kategorija uključujući i demobilisane borce.

Ovaj Sporazum će biti ponovno razmatran na sjednici Vlade FBiH.

4.Federalno ministarstvo  je u  toku 12. i 13.juna 2017. godine u više navrata pozivalo predstavnike grupe okupljenih demobilisanih boraca ispred zgrade Vlade Federacije BiH da dođu na razgovore u zgradu Vlade FBiH;

5.Okupljeni demobilisani borci su odbili da delegiraju i pošalju svoje predstavnike na razgovor u zgradu Vlade, navodeći da nemaju izabrane predstavnike;

Iz naprijed navedenog se vidi da je resorno Federalno ministarstvo i Vlada Federacije BiH, u saradnji sa koordinacijom boračkih udruženja, preduzela aktivnosti po svim zahtjevima koji su ranije i ovog puta dolazili od Savjeta branitelja, kao i grupe okupljenih demobilisanih boraca pred zgradom Vlade Federacije BiH.

 

MINISTAR

Doc.dr. Salko Bukvarević

 

 

Dostavljeno:

– Naslovu 1x

– a/a.

Ostale aktuelnosti