Search

Uskoro aktivnosti na izmjenama i dopunama federalnog Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica

Sarajevo, 09.06.2020. godine: Radna grupa Vlade FBiH na čelu sa resornim ministrom Salkom Bukvarevićem danas je održala radni sastanak na kojem su prezentirane aktivnosti u vezi sa sporovođenjem federalnog Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica ali i aktivnostima kantonalnih ministarstava.

Imajući u vidu da je oblast boračko-invalidske zaštite zajednička nadležnost Federacije i kantona na sastanku je razgovarano i o aktivnostima kantonalnih ministarstava koji su trebali donijeti zakonska rješenja za demobilizirane branioce mlađe od 57 godina. Do sada je to učinjeno u pet kantona.

Federalnim zakonom, od početka njegove primjene, obuhvaćeno je oko 16.000 demobiliziranih branilaca koji su ostvarili pravo na egzistencijalnu naknadu a na isplati za maj bilo je njih 14.646. Razlika u ovim brojkama nastala je zbog branioca koji su u međuvremenu ostvarili pravo na penziju, izgubili pravo zbog smrti ili drugih razloga. Na sastanku je prezentirana statistika dosadašnjeg stanja te određeni presjeci koji ukazuju na brojke i prezentaciju stanja na terenu, koliko branilaca je pokrenulo proceduru za ostvarivanje prava na egzistencijalnu naknadu, te koliki broj žalbi na prvostepena rješenja je pristigao u Federalno ministarstvo. Federalno ministarstvo je drugostepeni organ koji vrši reviziju prvostepenih rješenja donesenih u službama boračko-invalidske zaštite i trenutno u Ministarstvu nema neriješenih predmeta.

Savez boraca FBiH pokrenuo je inicijativu za izmjene i dopune federalnog Zakona kojima bi se određeni segmenti Zakona poboljšali, a u skladu sa ranijim zaključcima ove Radne grupe. Izmjenama i dopunama bili bi obuhvaćeni svi demobilizirani branioci bez obzira na godine života koji žive na teritoriji RS-a, kao i supruge umrlih demobiliziranih branilaca. Kroz izmjene i dopune pokušat će se iznaći i rješenje za branioce koji žive na području Brčko-distrikta ali i riješiti niz drugih otvorenih pitanja.

Ovakvi sastanci bit će održavani kontinuirano kako bi se u narednom periodu nastavilo praćenje implementacije federalnog Zakona ali i kako bi se pokrenule aktivnosti na izmjenama i dopunama, s ciljem poboljšavanja statusa boračke populacije.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti