Search

Vlada FBiH odobrila 2,2 miliona KM za troškove sahrana i dženaza pripadnika boračkih populacija

Vlada Federacije BiH danas je usvojila Program utroška sredstava Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata sa kriterijima raspodjele po osnovu “Transfera za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika boračkih populacija“ za 2024. godinu u iznosu od 2.200.000 KM.

Sredstva će se odobravati u skladu sa Zakonom o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica za članove uže porodice demobiliziranog branioca sa kojim je živio u zajedničkom domaćinstvu u vrijeme smrti. Pravo podnošenja zahtjeva za jednokratnu pomoć u iznosu od 400 KM imaju sva fizička lica koja pripadaju kategoriji branilačkih populacija (ratni vojni invalidi, članovi uže porodice šehida i poginulih branioca, dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja i članovi njihovih porodica, demobilizirani branioci za slučaj smrti članova njihove uže porodice).

U obrazloženju je navedeno da će sredstva biti dodjeljivana na osnovu pojedinačnih zahtjeva podnesenih u toku 2024. godine, u skladu s javnim pozivom koji će sadržavati opće i posebne kriterije, kao i popis potrebne dokumentacije koja se prilaže, a bit će objavljen na web stranici Federalnog ministarstva i najmanje u jednom dnevnom listu.

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata imenovat će komisiju za razmatranje zahtjeva i davanje prijedloga za dodjelu pomoći, nakon čega će se donijeti konačna odluka o dodjeli jednokratne pomoći.

Cilj programa je pomoć u sufinansiranju troškova sahrana i dženaza pripadnika boračkih populacija u slučajevima kada nije ostvarena pomoć po istom osnovu od drugog državnog organa ili institucije, odnosno pravnog lica. 

Ostale aktuelnosti