Search

Bukvarević u pratnji kantonalnih ministara za boračka pitanja razgovarao sa borcima pred zgradom Vlade

  • DEMOBILISANIM BORCIMA OKUPLJENIM PRED ZGRADOM VLADE FEDERACIJE BiH
  • ZAINTERESOVANOJ JAVNOSTI BiH

Predmet: Saopštenje sa sastanka federalnog i kantonalnih ministara

                 za boračka pitanja iz kojih dolaze okupljeni demobilisani borci,

                 dostavlja se. 

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Doc.dr. Salko Bukvarević u pratnji kantonalnih ministara i direktora uprava, iz kojih dolaze okupljeni demobilisani borci,  i predsjednikom Skupštine HNK se danas 19.06.2017. godine u 16.15 sati obratio okupljenim demobilisanim borcima pred zgradom Vlade FBiH i upoznao ih o slijedećem:

„Na zajedničkom sastanku federalnog i kantonalnih ministara za boračka pitanja iz kojih dolaze demobilisani borci okupljeni pred zgradom Vlade Federacije BiH koji je održan danas 19.06.2017. godine usvojeni su slijedeći:

Z A K L J U Č C I

1. Upućujemo zahtjev prema Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine da što prije razmatra i usvoji zakone koji se nalaze u parlamentarnoj proceduri iz oblasti branilačko-invalidske zaštite, a koji tretiraju:

a)  Uspostavu i objavu Registra branilaca i

b) Uspostavu  reprezentativnih boračkih udruženja od posebnog društvenog značaja

2. Federalni i kantonalni ministri za boračka pitanja podržavaju uspostavu i objavu Registra branilaca i Registra korisnika boračko-invalidske zaštite

3. Kantonalni ministri su dali punu podršku Sporazumu između boračkih udruženja i Vlade Federacije BiH, te predlažu da se Sporazum pođe primjenjivati od 01. septembra 2017. godine

4. Sporazumom su predviđena sredstva i biti će prioritetno usmjerena za rješavanje socijalno statusnih pitanja branilaca i članova njihovih porodica.

Nakon potpisivanja i objave Sporazuma u „Službenim novinama FBiH“ Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata će pripremiti Odluku o kriterijima i raspodjeli tih sredstava. Realizacija ovih sredstava će biti u direktnoj saradnji sa općinskim službama za boračko-invalidsku zaštitu,  sa kantonalnim ministarstvima za boračka pitanja i drugim nadležnim institucijama   

kabinet ministra

Ostale aktuelnosti