Search

Federalno ministarstvo za boračka pitanja: Pomoć u liječenju i za sufinansiranje troškova dženaza/sahrana branilačke populacije

Sarajevo, 09.03.2020. godine: Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata objavilo je javne pozive za sufinansiranje troškova liječenja i sufinansiranje troškova dženaza/sahrana pripadnika branilačke populacije ali i obrasce za demobilizirane branioce koji ove godine apliciraju po osnovu Zakona.

Potrebno je da svi koji budu aplicirali obrate posebnu pažnju na obrasce putem kojih apliciraju te na uslove koji su propisani. I ove godine potpuno jednako mogu aplicirati i branioci koji žive na području manjeg bh. entiteta.

Ove godine način apliciranja je drugačiji nego prethodnih, imajući u vidu da je usvojen Zakon o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, pa će tako svi demobilizirani branioci pomoć u liječenju za oboljenja sa Liste oboljenja, koja je sastavni dio Pravilnika i obrasca, moći ostvariti putem posebnog obrasca koji je dostupan na web stranici Ministarstva a ne putem Javnog poziva. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za plaćanje troškova po Zakonu ostvaruje isključivo demobilizirani branilac i to za vlastito liječenje ili liječenje članova uže porodice. Članovima uže porodice smatraju se roditelji, bračni partner i djeca koja žive u zajedničkom domaćinstvu sa demobiliziranim braniocem do navršene 25. godine života. Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za plaćanje troškova liječenja podnosi demobilizirani branilac za sebe lično ili za užeg člana porodice a podnosiocu zahtjeva finansijska sredstva mogu se odobriti jednom u toku kalendarske godine za pomoć u liječenju oboljenja sa Liste oboljenja koja je dostupna na web stranici Ministarstva i obrascima.

Pravo na apliciranje za sredstva po Javnom pozivu za jednokratnu pomoć u  liječenju imaju članovi uže porodice poginulih branilaca, umrlih ratnih vojnih invalida i umrlih dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja.

Zahtjev za ostvarivanje prava na troškove dženaze/sahrane demobiliziranog branioca po Zakonu o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica može podnijeti član uže porodice demobiliziranog branioca sa kojim je umrli živio u zajedničkom domaćinstvu u vrijeme smrti, najkasnije u roku od jedne godine od dana smrti demobiliziranog branioca. Članom uže porodice u smislu ovog pravilnika smatraju se roditelji, bračni partner i djeca koja su živjela u zajedničkom domaćinstvu sa demobiliziranim braniocem do navršene 25 godine života. Zahtjev može podnijeti samo jedan član porodice demobiliziranog branioca a ovo pravo ne mogu ostvariti članovi porodice demobiliziranog branioca ukoliko su ga ostvarili po istom osnovu od kantonalnog ministarstva, nekog drugog državnog organa ili ustanove, kao i kod poslodavca kod kojeg su zaposleni.

Pravo na jednokratnu pomoć za sufinansiranje troškova dženaza/sahrana po Javnom pozivu imaju ratni vojni invalidi, članovi uže porodice šehida i poginulih branilaca, dobitnici priznanja i odlikovanja, demobilizirani branioci za slučaj smrti užeg člana porodice, članovi uže porodice za umrle članove uže porodice ratnih vojnih invalida, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i demobiliziranih branilaca.

Na obrascima koji su dostupni putem službene web stranice Ministarstva navedeni su i dokumenti potrebni za apliciranje. Za ove namjene u Budžetu Vlade FBiH obezbijeđeno je  1.500.000,00 KM za pomoć u liječenju branilaca te 400.000,00 KM za pomoć u sufinansiranju troškova sahrana/dženaza.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti