Search

Potpisivanje ugovora sa predstavnicima Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini, Hrvatske udruge logoraša domovinskog rata u BiH  i Udruženja žrtava i svjedoka genocida

U sjedištu Vlade Federacije BiH, u Sarajevu, federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata Nedžad Lokmić potpisao je ugovore sa predstavnicima Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini, Hrvatske udruge logoraša domovinskog rata u BiH  i Udruženja žrtava i svjedoka genocida.

Predmet ovog Ugovora je realizacija Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Transfer Savezu logoraša BiH“, „Tekući transfer neprofitnim organizacijama – Transfer Hrvatskoj udruzi logoraša domovinskog rata u BiH“ i „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Transfer IDA – istraživačko dokumentarne aktivnosti i zaštita žrtava i svjedoka genocida“ utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2024. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata / Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata.

Sredstva su odobrena za finansiranje oganizacija-udruga u iznosu od 280.000,00 KM, na teret Budžeta Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata za 2024. godinu.

Ostale aktuelnosti