Search

Utvrđen prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Doc. dr. Salko Bukvarević je na današnjoj press konferenciji govorio o izmjeni i dopuni Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica.

Kako je naveo ministar Bukvarević: Vlada FBiH danas je, na sjednici u Sarajevu, utvrdila i po skraćenom postupku u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica.

Cilj izmjena i dopuna je provođenje presuda Ustavnog suda Federacije BiH od 4.5.2005. i 1.10.2013. godine.

Drugi razlog je izvršenje Preporuke Komiteta za ljudska prava Ujedinjenih naroda u predmetu “Prutina, Zlatarac, Kozica i Čekić”. Naime, Komitet je naložio državi članici Bosni i Hercegovini da ukine obavezu za članove porodica da svoje nestale srodnike proglase mrtvim kako bi imali pravo na socijalne naknade ili bilo koji drugi oblik kompenzacije.

Braniocima se, u smislu Zakona, smatraju pripadnici Armije RBiH, HVO-a i policije nadležnog organa unutrašnjih poslova, pripadnici Oružanih snaga koji nisu ostvarili prava po bilo kom osnovu, a koji su učestvovali u odbrani suvereniteta i cjelovitosti Bosne i Hercegovine (početak agresije na općinu Ravno) od 18.9.1991. do 23.12.1996. godine, odnosno do prestanka neposredne ratne opasnosti i koji su je razvojačeni rješenjem nadležnog vojnog organa, kao i osobe koje su sudjelovale u pripremi za odbranu i u odbrani BiH.

Organizatorom otpora smatra se osoba koje je organizirovala i rukovodila u pripremi za odbranu i u odbrani BiH najmanje 100 dana od 18.9.1991. do 9.4.1992. godine ili je u tom periodu bila angažirana na poslovima u institucijama ili organima vezanim za odbranu, a čiji status je potvrdilo Federalno ministarstvo za pitanja branilaca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Veteranom se smatra osoba koja je stupila u jedinice od 18.9.1991. do 31.12.1992. godine i ostala neprekidno do 23.12.1995. godine, ili je ranije demobilisana.

KABINET MINISTRA

Ostale aktuelnosti