Search

Zakon o pravima demobiliziranih branilaca ima punu podršku koordinacija boračkih organizacija

Sarajevo, 16.04.2019. godine: U sjedištu Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida OOR-a ministar doc. dr. Salko Bukvarević održao je radni sastanak sa predstavnicima koordinacija boračkih organizacija Armije RBiH i HVO-a.

Na samom početku sastanka prisutni su odali počast nedužno ubijenim civilima u Ahmićima i Trusini, nakon čega je otvorena rasprava o aktuelnoj problematici u oblasti boračko-invalidske zaštite, sa posebnim akcentom na usaglašeni tekst Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica.

S tim u vezi predstavnici boračkih organizacija su iskazali zahvalnost ministru Bukvareviću koji je bio predsjednik Radne grupe koju je formirala Vlada FBiH u cilju donošenja realnog i provodivog zakonskog rješenja za ovu boračku kategoriju, naglasivši izuzetan doprinos resornog ministra u radu Grupe i donošenju Zakona.

Zaključak svih prisutnih je da predloženi i usaglašeni  tekst Zakona koji je u dalju proceduru uputila Radna grupa ima punu podršku koordinacija boračkih organizacija Armije RBiH i HVO-a te da je ovo pitanje trenutno prioritet u rješavanju u oblasti boračko-invalidske zaštite, s obzirom na to da demobilizirani branioci od 2010. godine nemaju zakonsko rješenje.

Jedan od zaključaka današnjeg sastanka je i prijedlog za povećanje isplatnog koeficijenta za lične i porodične invalidnine za 2019. godinu za 1% a da od 01.01.2020. godine isplatni koeficijent bude 1,0 što je i maksimalan iznos. Federalno ministarstvo će preostali dio sredstava usmjeriti na isplatu retroaktivnih naknada za sve kategorije, ratne vojne invalide, porodice šehida i poginulih branilaca i dobitnike ratnih priznanja.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti