Search

Na 4. sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici usvojio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, koji je prethodno usvojio i Zastupnički dom.

Ovim izmjenama će se egzistencijalne naknade boraca usklađivati sa rastom bruto domaćeg proizvoda i indeksa potrošačkih cijena i usklađivanja penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Razlog za donošnje ovog akta je prevashodno mijenjanje uslova u pogledu maksimalnih prihoda koje podnosilac zahtjeva može imati da bi dobio pravo na novčanu egzistencijalnu boračku naknadu. Navedeni uslov se mijenja iz dosadašnjih 50% najniže penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine isplaćene u decembru 2018. godine, pa sada glasi “50% najniže penzije isplaćene u decembru prethodne godine“.

Utvrdeni iznos mjesečne novčane egzistencijalne naknade 5 KM usklađivat će se u visini zbira 50% porasta potrošačkih cijena i 50% porasta realnog bruto društvenog proizvoda u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodnoj godini, a prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, a najviše do stope rasta realnog bruto društvenog proizvoda u prethodnoj godini (švicarski model).

Ostale aktuelnosti