Search

NA ZASTUPNIČKOM DOMU PARLAMENTA FBIH JEDNOGLASNO USVOJENI PRIJEDLOZI ZAKONA O PRAVIMA DEMOBILISANIH BORACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA I O BORAČKIM UDRUŽENJIMA OD POSEBNOG DRUŠTVENOG ZNAČAJA

Sarajevo, 10.7.2018. godine: Zakonom je definisano ukupno 15 prava koja će ostvarivati demobilisani borci, a među njima je i pravo na novčanu naknadu. Među druga prava spadaju zdravstvena zaštita, prednost pri zapošljavanju, pravo na liječenje i druga. Također, zakonom je predviđeno javno objavljivanje registra demobilisanih boraca.

Uz ovaj zakon usvojen je i cijeli niz amandmana koje su, većinom, ulagali zastupnici i klubovi SDA i SDP BiH.

Vlada FBiH je na hitnoj sjednici usvojila nekoliko amandmana, od ponuđenih 38, među kojima je i obaveza objavljivanja registra boraca u roku od 60 dana od dana stupanja ovog zakona na snagu, te da pravo na boračku naknadu mogu ostvarivati i ratni vojni invalidi sa stepenom invalidnosti do 60 posto.

S obzirom da predlagači nisu odustali od svojih amandmana, zastupnici su se izjašnjavali o svakom prijedlogu posebno.

Među onim amandmanima koje je Vlada odbila, zastupnici su, između ostalih, prihvatili amandmane SDA, kojima je predviđeno da maksimalna visina naknade bude u vrijednosti minimalne penzije. Prihvaćen je i prijedlog da se borački dodatak sastoji od ratnog i radnog dodatka. Ratni dio bi se računao tako što bi se svaki mjesec proveden u oružanim snagama u toku rata množio sa 4,5 KM. Radni dodatak bi se izračunavao tako da se svaka godina radnog staža, maksimalno do 12 godina, množi sa 10 KM. Također, prihvaćen je i prijedlog da pravo na borački dodatak bude nasljedan, odnosno da pravo na njega mogu ostvariti i supružnici demobilisanih boraca koji su umrli u proteklom periodu. Usvojen je i prijedlog SDA da se demobilisanim borcima omogući dokup staža u trajanju do tri, a ne do pet godina, kako je prvobitno predviđeno zakonom.

Prihvaćeni su i amandmani zastupnika DF-a Mahira Mešlića kojim je predviđena pomoć demobilisanim borcima pri rješavanju stambenog pitanja, te da priključci na infrastrukturu, kao što su struja, kanalizacija i slično, budu besplatni.

Zastupnici su prihvatili i sve amandmane zastupnika SDPBiH Zukana Heleza. Ovim amandmanima se precizno utvrđuje koliko će se iz federalnog, kantonalnih i općinskih budžeta, te zavoda za zapošljavanje izdvajati u fond za borački dodatak. Predviđena je i obaveza za poslodavce da isplaćuju borački dodatak uposlenicima demobilisanim borcima, kao i Fondu PIO FBiH za penzionere demobilisane borce.

Zastupnici su usvojili i zaključak, kojeg je predložio predsjednik Kluba SDA Ismet Osmanović, a kojim je odlučeno da se do kraja mjeseca održi hitna sjednica Zastupničkog doma na kojoj će biti usvojen zakon o igrama na sreću, kojim bi se precizno definisalo koliko će se novca, koji će biti naplaćen na ime poreza na igre na sreću, uplaćivati u fond za borački dodatak. Ova sredstva bi trebala biti iskorištena da se refundiraju troškovi koji će se stvoriti poslodavcima i Fondu PIO FBiH.

Članovi Zastupničkog doma usvojili su i prijedlog zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja. Ovim zakonom se utvrđuju kriteriji za formiranje boračkih udruženja, te da reprezentativnost mogu dobiti samo ona udruženja koja okupljaju barem 51 posto populacije koju predstavljaju. Zakon je predložio Ismet Osmanović. U zakon je uvršten i amandman SBB-a da se kao posebna kategorija priznaju ratni vojni invalidi paraplegičari.

Sjednici nisu prisustvovali zastupnici HDZBIH-HNS, koji su svoj nedolazak obrazložili usvajanjem Zakona o izbornim jedinicama i broju mandata u Parlamentu FBiH.

Da bi ova dva zakona stupila na snagu moraju u istovjetnom tekstu biti usvojeni i u Domu naroda Parlamenta FBiH.

Demobilizirani borci okupljeni ispred zgrade parlamenta aplauzom su pozdravili usvajanje zakona te su se počeli razilaziti.

Kabinet ministra/faktor.ba

Ostale aktuelnosti