Search

Utvrđeni koeficijenti i osnovice za branilačko-invalidske naknade

Mostar, 12.09.2019. godine: Vlada FBiH je danas donijela više odluka o utvrđivanju koeficijenata i osnovice za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada korisnika branilačko-invalidske zaštite.

Vlada je utvrdila koeficijent jedan (1,00) za obračune i isplatu mjesečnih novčanih egzistencijalnih naknada demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za period juli – septembar 2019. godine, čija primjena ovisi o raspoloživim sredstvima Budžeta FBiH za ovu godinu.

Za ove naknade ukupna sredstva odobrena u Budžetu FBiH za 2019. godinu iznose 25 miliona maraka i bit će plasirana kroz transfer za provođenje Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica – egzistencijalne naknade.

Za obračune i isplate mjesečnih novčanih naknada korisnika branilačko-invalidske zaštite u Federaciji BiH za 2019. godinu utvrđen je koeficijent 0,989534 i bit će primjenjivan u skladu s raspoloživim sredstvima Budžeta FBiH za ovu godinu.

Utvrđena obračunska osnovica od 867,50 maraka ostaje na nivou iz 2018. godine, a ukupna sredstva odobrena Budžetom Federacije BiH za 2019. godinu za transfer za invalidnine iznose 274,6 miliona maraka.

Donesena je i odluka kojom je utvrđen koeficijent 0,979727 za obračune i isplate mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica za 2019. godinu koja će, također, biti primjenjivana u skladu s raspoloživim budžetskim sredstvima.

Obračunska osnovica za ove namjene iznosi 641,66 maraka, a i ona je na visini utvrđene za 2018. godine. Ukupna odobrena budžetska sredstva za 2019. godinu za ove naknade iznose 16 miliona maraka, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Također, Vlada je utvrdila i po skraćenom postupku Parlamentu Federacije BiH uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca OOR-a.

Izmjene i dopune odnose se na član 23. Zakona koji propisuje da korištenje prava iz člana 3. ovog zakona podliježe reviziji u skladu s odredbama Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite, dok će prava iz člana 4. Zakona biti predmet redovne kontrole u skladu sa članom 19. Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca OOR-a.

Izmjene i dopune su potrebne jer proces revizije po Zakonu o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ne bi mogao biti okončan zbog stalnog uvođenja novih korisnika u pravo.

Kako je obrazloženo, Zakonom o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite propisano je da reviziji po ovom zakonu podliježu i korisnici prava na povoljnije umirovljenje, a čiju kontrolu u skladu sa članom 6. ovog zakona obavljaju revizorski timovi za kontrolu, dok je članom 19. Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca OOR-a predviđeno da redovnu kontrolu ovih predmeta vrše mjerodavne inspekcije ministarstava.

 

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti