Ministarstvo

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata vrši:

 • upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na utvrđivanje jedinstvene politike i pripremanje sistemskih propisa kojima se regulišu osnovna socijalno-statusna pitanja vojnih invalida, porodica poginulih boraca, nezaposlenih boraca i boraca drugih oslobodilačkih ratova i učesnika oslobodilačkih pokreta, zaštitu ratnih i mirnodobskih vojnih invalida, zaštitu članova porodica poginulih, nestalih i umrlih boraca, kao i umrlih ratnih vojnih invalida;
 • upravni i finansijski nadzor izvršavanja zakona i drugih propisa iz oblasti boračko-invalidske zaštite u skladu sa Ustavom i zakonom;
 • daje mišljenja na propise koje pripremaju drugi organi, a odnose se na socijalno-statusna prava ovih kategorija;
 • osigurava sredstva za finansiranje prava propisanih federalnim zakonima i drugim federalnim propisima;
 • utvrđivanje načina isplate i usklađivanje mjesečnih novčanih primanja;
 • izgradnju, uređenje i održavanje spomen obilježja, grobalja boraca i stratišta nevinih žrtava; kontrolu namjenskog trošenja sredstava i vođenje propisanih evidencija iz nadležnosti ovog ministarstva;
 • poslove evidencija o činjenicama iz oblasti regulisanja vojne obaveze, angažiranju u formacijama oružanih snaga tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini, odnosno formacijama Armije Republike Bosne i Hercegovine i HVO-a, nadležnog organa unutrašnjih poslova, civilnoj zaštiti, organima i pravnim licima;
 • vođenje evidencija o osobama koje su tokom izvršavanja vojne obaveze povrijeđene, ranjene, poginule ili nestale;
 • vođenje evidencija o dodijeljenim vojnim odlikovanjima i priznanjima, vojnim činovima, formacijskim dužnostima i izrečenim sankcijama tokom vojne službe;
 • preuzimanje vojno-evidencionih dokumenata, evidencije iz komandi, jedinica i ustanova Armije Republike Bosne i Hercegovine i HVO-a (VOB-8 i po potrebi druga dokumentacija); izdavanje uvjerenja o činjenicama iz službene evidencije.

Poslovi i zadaci iz nadležnosti Ministarstva vrše se u okviru sljedećih osnovnih organizacionih jedinica:

 •      Kabinet ministra;
 •      Sektor za upravno rješavanje;
 •      Sektor za budžet, finansije i informacione poslove;
 •      Sektor za normativno-pravne, opće poslove i praćenje rada ljekarskih komisija;
 •      Sektor za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze;
 •      Inspektorat;
 •      Sektor za internu reviziju.

Osnovni dokumenti koji regulišu rad Ministarstva su:

 • Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica;
 • Zakon o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja;
 • Zakon o kontroli zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite;
 • Zakon o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata;
 • Uredba o privremenom preuzimanju dijela funkcija prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane iz oblasti vojnih evidencija;
 • Uredba o načinu izdavanja uvjerenja o pripadnosti oružanim snagama radi ostvarivanja prava po Zakonu o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata.