Ministarstvo

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata vrši:

 • upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na utvrđivanje jedinstvene politike i pripremanje sistemskih propisa kojima se regulišu osnovna socijalno-statusna pitanja vojnih invalida, porodica poginulih boraca, nezaposlenih boraca i boraca drugih oslobodilačkih ratova i učesnika oslobodilačkih pokreta, zaštitu ratnih i mirnodobskih vojnih invalida, zaštitu članova porodica poginulih, nestalih i umrlih boraca, kao i umrlih ratnih vojnih invalida;
 • upravni i finansijski nadzor izvršavanja zakona i drugih propisa iz oblasti boračko-invalidske zaštite u skladu sa Ustavom i zakonom;
 • daje mišljenja na propise koje pripremaju drugi organi, a odnose se na socijalno-statusna prava ovih kategorija;
 • osigurava sredstva za finansiranje prava propisanih federalnim zakonima i drugim federalnim propisima;
 • utvrđivanje načina isplate i usklađivanje mjesečnih novčanih primanja;
 • izgradnju, uređenje i održavanje spomen obilježja, grobalja boraca i stratišta nevinih žrtava; kontrolu namjenskog trošenja sredstava i vođenje propisanih evidencija iz nadležnosti ovog ministarstva;
 • poslove evidencija o činjenicama iz oblasti regulisanja vojne obaveze, angažiranju u formacijama oružanih snaga tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini, odnosno formacijama Armije Republike Bosne i Hercegovine i HVO-a, nadležnog organa unutrašnjih poslova, civilnoj zaštiti, organima i pravnim licima;
 • vođenje evidencija o osobama koje su tokom izvršavanja vojne obaveze povrijeđene, ranjene, poginule ili nestale;
 • vođenje evidencija o dodijeljenim vojnim odlikovanjima i priznanjima, vojnim činovima, formacijskim dužnostima i izrečenim sankcijama tokom vojne službe;
 • preuzimanje vojno-evidencionih dokumenata, evidencije iz komandi, jedinica i ustanova Armije Republike Bosne i Hercegovine i HVO-a (VOB-8 i po potrebi druga dokumentacija); izdavanje uvjerenja o činjenicama iz službene evidencije.

Poslovi i zadaci iz nadležnosti Ministarstva vrše se u okviru sljedećih osnovnih organizacionih jedinica:

 •      Kabinet ministra;
 •      Sektor za upravno rješavanje;
 •      Sektor za budžet, finansije i informacione poslove;
 •      Sektor za normativno-pravne, opće poslove i praćenje rada ljekarskih komisija;
 •      Sektor za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze;
 •      Inspektorat;
 •      Sektor za internu reviziju.

Osnovni dokumenti koji regulišu rad Ministarstva su:

 • Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica;
 • Zakon o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja;
 • Zakon o kontroli zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite;
 • Zakon o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata;
 • Uredba o privremenom preuzimanju dijela funkcija prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane iz oblasti vojnih evidencija;
 • Uredba o načinu izdavanja uvjerenja o pripadnosti oružanim snagama radi ostvarivanja prava po Zakonu o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Salko Bukvarević

Biografija


 • Rođen 20.4.1967. godine u Gornjem Hrasnu, općina Kalesija.
 • Osnovnu školu (1982. godine) i Srednju građevinsko-geodetsku tehničku školu (1986. godine) završio u Tuzli.
 • Na Rudarsko-geološkom-građevinskom fakultetu u Tuzli diplomirao 1996. godine, magistrirao 2004. godine, a doktorirao 2011. godine. Na ovom fakultetu radi kao docent.
 • Educiran za korištenje GPS i drugih metoda snimanja terena.
 • Od 1995. do 1998. godine bio sekretar Kantonalnog odbora SDA Tuzlanskog kantona, od 1998. do 2007. direktor JU BKC TK-a.
 • Od 2007. do 2010. izabrani zvaničnik – profesionalni poslanik u Skuštini TK-a, a od 2012. godine stručni saradnik za investicije u Sektoru za rudarstvo JP EPBiH.
 • Kao član komisije učestvovao u pisanju Ustava Tuzlanskog kantona. Učestvovao u  formiranju Građevinskog odsjeka na Rudarskom fakultetu u Tuzli.
 • Radio na projektima „Perspektive naučnog istraživanja u oblasti eksploatacije ukrasnog kamena u BiH” i „Praćenje pomjeranja i deformacija terena u gradu Tuzli”, te drugim.
 • Dobitnik je više ratnih i mirnodopskih priznanja i pohvala.
 • Dobro poznaje ruski, a ima osnovno poznavanje engleskog jezika.
 • Nacionalnost: Bošnjak.
 • Oženjen, otac dvoje djece.

Kontakt

Tatjana Pejaković, dipl. pravnica 033 221 060


 • Sekretar Ministarstva obavlja poslove u skladu sa ovlaštenjima iz svoje nadležnosti utvrđene u odredbi stava 1. člana 8. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon o državnoj službi) i to: – koordinira i usmjerava rad svih osnovnih organizacionih jedinica u Ministarstvu – upoznaje ministra o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova, te predlaže preduzimanje potrebnih mjera na rješavanju postojećih problema – izrađuje trogodišnje i godišnje planove rada ministarstva i godišnje izvještaje rada ministarstva – učestvuje u pripremama izrade zakonskih i podzakonskih akata ministarstva – prati Prijedloge zakona upućenih u parlamentarnu proceduru – u cilju realizacije poslova koji su utvrđeni u programu rada Ministarstva osigurava izvršenje poslova po nalogu ministra. – u saradnji sa pomoćnicima ministra i šefom Kabineta vrši pripreme Budžeta ministarstva na godišnjem nivou. – odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala koji su mu povjereni i obavlja i druge poslove koje mu odredi ministar, te za svoj rad odgovara ministru. 

Kabinet ministra

 • U Kabinetu ministra vrši se priprema materijala za učešće ministra u radu Parlamenta Federacije BiH, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i drugih tijela i organizacija Federacije; planiranje, priprema i realizacija dnevnih, sedmičnih i mjesečnih obaveza ministra; koordiniranje protokolarnih poslova; saradnja sa medijima, organizacija press konferencija i slanje obavještenja za štampu i elektronske medije, saradnja sa savezima, udruženjima i organizacijama boračke populacije na obilježavanju značajnih datuma događaja i ličnosti iz odbrambeno-oslobodilačkog rata i druge poslove za potrebe Kabineta, kao i druge stručne, administrativno-tehničke i druge poslove neophodne za efikasno i blagovremeno ostvarivanje funkcija rukovodioca federalnog organa uprave. 

 

 

 


  Tehnički sekretar: 

Nermana Deljo
Telefon: +387 33 212-932/ 212-933
 Fax:  +387 33 222 679

Sektor za upravno rješavanje, praćenje rada ljekarskih komisija i pomoć u liječenju

Sektor čine:

1) Odsjek za upravno rješavanje

2) Grupa za praćenje rada ljekarskih komisija i pomoć u liječenju

 • U Sektoru za upravno rješavanje rješavanje, praćenje rada ljekarskih komisija i pomoć u liječenju vrše se: poslovi upravnog rješavanja u prvostepenom, drugostepenom i postupku zakonske revizije, poslovi u vezi sa ostvarivanjem prava i zaštitom vojnih invalida i članova porodica umrlih vojnih invalida, članova porodica poginulih, umrlih i nestalih boraca i demobilisanih boraca iz reda pripadnika Oružanih snaga Federacije Bosne i Hercegovine, kao i vojnih invalida, boraca i članova njihovih porodica učesnika NOR-a 1941. do 1945. godine, vrši upravni nadzor nad zakonitošću rješenja kojima se rješava u upravnim stvarima po federalnim zakonima iz oblasti boračko-invalidske zaštite za koje je Sektor nadležan, poslovi sačinjavanja odgovora na tužbe u pokrenutim upravnim sporovima protiv upravnih akata iz djelokruga Odsjeka za upravno rješavanje, podnošenje zahtjeva/prijedloga i odgovora u vezi vanrednog preispitavanja sudskih presuda donesenih u upravnim sporovima pokrenutim protiv upravnih akata iz djelokruga Odsjeka za upravno rješavanje, poslovi saradnje sa ljekarskim komisijama Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja u postupku ocjene invalidnosti, poslovi u vezi ostvarivanja prava na pomoć u liječenju, priprema informacija, analiza i izvještaja iz djelokruga rada Sektora, učestvovanje u pripremi propisa iz oblasti boračko-invalidske zaštite i drugi poslovi i zadaci iz djelokruga rada Sektora.

Pomoćnik ministra: Aida Stambolić-Grošo, dipl.pravnica 
                                                                    Telefon: +387 33 207 125


Poslovi iz nadležnosti Sektora za upravno rješavanje vrše se u okviru Odsjeka za upravno rješavanje i Grupe za saradnju sa ljekarskim komisijama i pomoć u liječenju.

U Odsjeku za upravno rješavanje vrše se poslovi upravnog rješavanja u prvostepenom i drugostepenom upravnom postupku, poslovi zakonske revizije, poslovi upravnog nadzora i drugi poslovi iz nadležnosti Sektora. 

U Grupi za praćenje rada ljekarskih komisija i pomoć u liječenju obavljaju se slijedeći poslovi: poslovi saradnje i pružanja potrebne pomoći prema nadležnim ljekarskim komisijama i ljekarskim komisijama Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja u postupku ocjene invalidnosti, ostvarivanje saradnje sa kantonalnim organima, općinskim službama i drugim organima uprave nadležnim za boračkoinvalidsku zaštitu, poslovi ostvarivanja prava na pomoć u liječenju, vođenje propisane evidencije o radu ljekarskih komisija i pomoćni poslovi u postupcima dodjele automobila ratnim vojnim invalidima 100% I grupe i drugi poslovi iz djelokruga rada Grupe. 

Šef Odsjeka za upravno rješavanje: 
                                                              Telefon: +387 33 207 125 

Grupa za saradnju sa ljekarskim komisijama i pomoć u liječenju ostvaruje saradnju sa nadležnim ljekarskim komisijama i pruža im potrebnu pomoć, ostvaruje saradnju sa kantonalnim organima, općinskim službama i drugim organima uprave nadležnim za boračko-invalidsku zaštitu, pomoć u liječenju, vodi propisane evidencije o radu ljekarskih komisija i vrši i druge poslove iz djelokruga rada Grupe.

Sektor za finansije i ekonomske poslove

Sektor čine:

1) Grupa za budžet i finansije

2) Grupa za računovodstveno-knjigovodstvene poslove i obračun branilačkih naknada 

 • U Sektoru za finansije i ekonomske poslove obavljaju se poslovi: praćenje propisa iz oblasti računovodstva i staranje o njihovoj primjeni, izrade prijedloga finansijskih planova Ministarstva, izradu prijedloga budžeta Ministarstva, izrada finansijskih izvještaja, izrade procjene izvršenja budžeta Ministarstva, obrade knjigovodstvene i finansijske dokumentacije, izrada finansijskih planova i završnog računa Ministarstva, pripreme obračuna plaća, naknada koje imaju karakter ličnih primanja, vođenje evidencije o rashodima Ministarstva, praćenje svih finansijskih promjena u Ministarstvu, priprema i izrađivanje planova i programa rada i izvještaja o radu Sektora, staranje o stručnom usavršavanju zaposlenih tokom rada, osiguravanje saradnje sa drugima sektorima i odsjecima, čuvanje i distribucija finansijsko-računovodstvene dokumentacije, blagajnički poslovi, praćenje i finansijska realizacija donesenih odluka od strane Vlade Federacije u pogledu tekućih i kapitalnih transfera, organizuje isplatu sredstava za korisnike boračkih naknada. Obavljaju se i drugi poslovi iz djelokruga Sektora od općeg i zajedničkog interesa za Ministarstvo. 

Pomoćnik ministra za finansije i ekonomske poslove:

Mirza Terzo, dipl.oec.

Telefon: +387 33 212 604

Sektor za normativno-pravne, kadrovske, opće poslove i informatiku

Sektor čine:

1) Odsjek za normativno-pravne, kadrovske i opće poslove

2) Pisarnica

3) Grupa za organizovanje prevoza

4) Grupa za informaciono-komunikacijske tehnologije i održavanje

 • Sektor za normativno – pravne, kadrovske, opće poslove i informatiku, vrši poslove koji se odnose na normativno-pravne, kadrovske, opće poslove i informatiku: pripremu i izradu propisa iz oblasti boračkoinvalidske zaštite, obavlja poslove po zahtjevu sudova, tužilaštva, pravobranilaštva, istražnih agencija, inspekcija, daje odgovore na tužbu iz radno-pravnog statusa, izvršenja provjera evidencija o korisnicima prava, priprema i daje mišljenja na propise drugih organa, praćenje drugih propisa iz djelokruga rada Ministarstva i u tom smislu ostvaruje saradnju sa drugim organima, organizacijama i udruženjima, nadležnim pravobranilaštvom, sudovima i ombudsmenima, praćenje dopunskih prava po propisima kantona i općina iz oblasti obrazovanja, zapošljavanja i rješavanja drugih socjalno-statusnih pitanja boračkih populacija, vrši izradu općih akata Ministrastva, nacrta ugovora u kojima je Ministarstvo jedna od ugovornih strana, obavljanje poslova i zadataka koji se odnose na primjenu propisa iz oblasti radnih odnosa i zapošljavanja, Zakona o javnim nabavkama, Zakona o zaštiti ličnih podataka, Zakona o tajnim podacima, izradu teksta rješenja, zaključaka, odluka i dr. kojima se odlučuje o pravima iz radnih odnosa, državnih službenika i namještenika, izrađuje instrukcije, informacije, izvještaje iz djelokruga Sektora, poslove prijema, otpreme i arhiviranje pošte, obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Sektora, prati realizaciju projekata koje se odnose na informacione sisteme ministarstva, priprema plan mjera bezbjednosti informacionog sistema Ministarstva i osigurava praćenje njegove realizacije, izrađuje planove i programe za uvođenje informacionih sistema Ministarstva, obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Sektora. 

Pomoćnik ministra:

 Ibrahim Ganibegović, dipl. pravnik
 Telefon/fax: +387 33 221 060

Šefica Odsjeka za normativno-pravne poslove:

 Jasmina Avdić, dipl. pravnica
 Telefon: +387 33 214 763

Stručni savjetnici:

Azra Fako, dipl.pravnica,- 033 214 763

Muhamed Bajrić, dipl. pravnik – 033 214 763

Šefica Pisarnice: Admira Mesihović

Radno vrijeme Pisarnice: 09:00-12:00 (rad sa strankama)

Telefon: +387 33 221 061

Sektor za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze

 • Sektor za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze vrši poslove vođenja evidencija o činjenicama iz oblasti izvršenja obaveza građana u oblasti odbrane, vodi evidenciju građana koji su u odbrambenooslobodilačkom ratu u Bosni i Hercegovini bili angažirani u jedinicama oružanih snaga, odnosno u jedinicama Armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane, MUP-a RBiH, MUP-a HZHB, namjenska proizvodnja, vrši poslove evidencije o osobama koje su tokom izvršavanja vojne obaveze povrijeđeni, ranjeni, poginuli, oboljeli, zarobljeni ili umrli, vodi evidenciju o okolnostima i posljedicama stradavanja tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata, vodi evidenciju o znanjima i vještinama stečenim tokom vršenja vojnih dužnosti, dodijeljenim vojnim odlikovanjima i priznanjima, vojnim činovima i formacijskim vojnim dužnostima, vodi evidenciju o materijalno-tehničkim sredstvima mobiliziranim za potrebe odbrambeno-oslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini, za potrebe pravosudnih organa pruža informacije o statusnim i drugim pitanjima pripadnika oružanih formacija tokom 1991.-1996.godine, daje mišljenja na propise kojima se reguliraju poslovi evidencije iz oblasti vojne obaveze, priprema informacije iz oblasti vojne obaveze za diplomatsko-konzularna predstavništva u svrhu reguliranja putovanja u zemlje sa viznim režimom i reguliranje državljanstva, rješava u postupku dokazivanja učešća u odbrambenooslobodilačkom ratu u formacijama ARBiH i HVO i MUP-a RBiH, MUP-a HZHB, namjenska proizvodnja, upravlja evidencijom, vodi upravni postupak u predmetima iz oblasti vojne obveze i izrađuje nacrte rješenja, priprema odgovore na tužbe u sporovima iz oblasti vojne obveze, vrši poslove rješavanja upravnih stvari po presudama donesenim u sporovima protiv prijašnjeg Federalnog ministarstva obrane, a odnose se na statusna pitanja pripadnika ARBiH, HVO, odnosno prijašnje Vojske FBIH, prikuplja podatke relevantne za izvršenje obaveza iz Ugovora o saradnji Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine na području ostvarivanja prava stradalnika rata u Bosni i Hercegovini koji su bili pripadnici HVO, po službenoj dužnosti iz arhiva ARBiH i HVO pribavlja podatke o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju, pruža pravnu pomoć građanima u ostvarivanju prava koja se izvode iz regulisane vojne obaveze, obavlja poslove prijave i odjave osiguranja pripadnika prijašnje Vojske Federacije i Federalnog ministarstva odbrane kod nositelja osiguranja, prikuplja podatke relevantne za izradu M4 obrasca i evidentiranje podataka iz M4 obrasca kod nositelja osiguranja, vrši kompletiranje dokumentacije o izvršenim obavezama iz penzijskog i invalidskog osiguranja pripadnika prijašnje Vojske Federacije BiH i Federalnog ministarstva odbrane kod nositelja osiguranja.

Mail adresa za podnošenje zahtjeva: sektor.vom@fmbi.gov.ba

Broj Sektora za vojne evidencije: 033/212-440

 


Pomoćnik ministra za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze:

Martin Frančešević
Telefon: +387 33 212 440

Armin Čengić  – ISVDV sistem 

Dženan Rožajac – ISVDV sistem telefon: 033 212 343 

SJEDIŠTE ODSJEKA:


Adresa: Hamdije Kreševljakovića 96
              71000 Sarajevo
Telefon: 033 445 290
              033 663 842


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Sarajevo- Centar

Adresa: Čemaluša br.6/2
             71 000 Sarajevo
Telefon: 033 218 595


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Novi Grad 

Adresa: Bulevar Meše Selimovića br. 97/3
             71 000 Sarajevo
Telefon: 033 663 670
            033 546 802


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Novo Sarajevo

Adresa: Zmaja od Bosne br. 55/1
            71 000 SArajevo
Telefon: 033 647 249


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Stari Grad

Adresa: Zelenih beretki br. 4/1
             71 000 Sarajevo
Telefon: 033 213 171


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Hadžići

Adresa: Hadžali br. 127/1
             71240 Hadžići
Telefon: 033 421 401


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Ilidža

Adresa: Rustempašina br. 52
             71210 Ilidža
Telefon: 033 623 762


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Ilijaš

Adresa: Ivana Franje Jukića br. 2
            71380 Ilijaš
Telefon: 033 400 005


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Vogošća

Adresa: Jošanička br. 80/1
             71320 Vogošća
Telefon: 033 432 662


Samostalni izvršitelj Trnovo

Adresa: Trnovo b.b.
             71220 Trnovo
Telefon: 033 432 182


  

SJEDIŠTE ODSJEKA:


Adresa: Trg BiH br. 6/5
               72000 Zenica
Telefon: 032 242 550
                032 443 220


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Breza

Adresa: Bogumilska br.1
               71370 Breza
Telefon: 032 783 535


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Kakanj

Adresa: Rudarska b.b.
               72240 Kakanj
Telefon: 032 556 299


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Maglaj

Adresa: Viteška b.b.
               74250 Maglaj
Telefon: 032 603 627


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Olovo

Adresa: Krivajska b.b.
               71340 Olovo
Telefon: 032 826 136


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Tešanj

Adresa: Osmana Pobrića b.b.
               74260 Tešanj
Telefon: 032 650 045


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Vareš

Adresa: Zvijezda br. 34
               71 330 Vareš
Telefon: 032 843 107


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Visoko

Adresa: Alije Izetbegovića br.12-a
               71 300 Visoko
Telefon: 032 738 366


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Zavidovići

Adresa: Safvet bega Bašagića b.b.
               72220 Zavidovići
Telefon: 032 878 324


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Zenica

Adresa: Trg Bih 6/1
               72 000 Zenica
Telefon: 032 245 890


Samostalni izvršitelj Usora

Adresa: Srednja Omanjska b.b.
               74230 Usora
Telefon: 032 899 344


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Žepče

Adresa: Zagrebačka b.b.
               72230 Žepče
Telefon:  032 880 231


Samostalni izvršitelj Doboj Jug

Adresa: Trg 21. Mart b.b.
               74203 Doboj Jug
Telefon: 032 691 052

SJEDIŠTE ODSJEKA:


Adresa: Rose Hadživuković b.b.
               75 000 Tuzla
Telefon: 035 247 000


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Banovići

Adresa: Branilaca Banovića br. 31
               75 290 Banovići
Telefon: 035 875 985


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Gračanica

Adresa: 22. Divizije br. 8 a
               75 320 Gračanica
Telefon: 035 703 914


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Gradačac

Adresa: Huseina Gradaščevića b.b.
               76250 Gradačac
Telefon: 035 817 832


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Kalesija

Adresa: Patriotske lige b.b.
               75260 Kalesija
Telefon: 035 631 059


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Kladanj

Adresa: Patriotske lige b.b.
               75280 Kladanj
Telefon: 035 621 559


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Lukavac

Adresa: Đure Salaja br. 1
               75300 Lukavac
Telefon: 035 554 836


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Srebrenik

Adresa: Teritorijalne odbrane 92
                75350 Srebrenik
Telefon: 035 645 689


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Teočak

Adresa: Centar b.b.
               75414 Teočak
Telefon: 035 756 018


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Tuzla

Adresa: Rose Hadživuković b.b.
               75000 Tuzla
Telefon: 035 252 030


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Živinice

Adresa: Druga ulica br. 138
               75270 Živinice
Telefon: 035 775 044
                035 774 918


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Sapna

Adresa: 206. Viteške brdske brigade b.b.
               75411 Sapna
Telefon: 035 597 115


Samostalni izvršitelj Čelić

Adresa: Alije Izetbegovića br. 60-2
               75246 Čelić
Telefon: 035 660 458


 

SJEDIŠTE ODSJEKA:


Adresa:  501. Slavne brigade b.b.
             77 000 Bihać
Telefon: 037 227 772
            037 227 771


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Bihać

Adresa: Miroslava Krleže br. 3
            77 000 Bihać
Telefon: 037 223 632


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Bosanska Krupa

Adresa: Trg Avde Ćuka b.b.
            77240 Bosanska Krupa
Telefon: 037 471 080


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Bužim

Adresa: 505. Viteške bužimske brigade b.b.
            77245 Bužim
Telefon: 037 410 071


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Cazin

Adresa: Trg branilaca br. 1
            77220 Cazin
Telefon: 037 514 029


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Ključ

Adresa: Branilaca br. 78
            79280 Ključ
Telefon: 037 661 081


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Sanski Most

Adresa: Musa Ćazima Ćatića br. 22
            79260 Sanski Most
Telefon: 037 686 163


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Velika Kladuša

Adresa: 505. Bužimsske brigade b.b.
            77230 Velika Kladuša
Telefon: 037 772 948


Samostalnbi izvršitelj Bosanski Petrovac

Adresa: Bosanska b.b.
            77250 Bosanski Petrovac
Telefon: 037 881 074

SJEDIŠTE ODSJEKA:


Adrese: Konak br. 2 (objekat br. 2), Kralja Zvonimira br. 19
            88000 Mostar
Telefon: 036 551 056
            036 551 055
            036 313 820


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Čapljina

Adrese: Konak br. 2 (objekat br.5), Gojka Šuška b.b.
            88300 Čapljina
Telefon: 036 551 003
             036 313 822 
             036 806 137


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Jablanica

Adresa: Naselje Doljanka br. 5
            88420 Jablanica
Telefon: 036 752 653


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Konjic

Adresa: Musala b.b., Kralja Zvonimira br.19 
            88400 Konjic
Telefon: 036 726 161
            036 313 822


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Mostar

Adresa: Konak br. 2 (objekat br. 2), Kralja Zvonimira br. 19
            88000 Mostar
Telefon: 036 552 886
                036 313 822


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Prozor-Rama

Adresa: Kralja Tomislava b.b.
            88440 Prozor-Rama
Telefon: 036 770 068


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Stolac

Adresa: Hrvatskih branitelja b.b.
            88360 Stolac
Telefon: 036 853 050


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Čitluk

Adresa: Duhanska b.b.
            88260 Čitluk
Telefon: 036 642 261


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Neum

Adresa: Kralja Tomislava br. 19
            88390 Neum
Telefon: 036 880 197

SJEDIŠTE ODSJEKA:


Adresa: Stanična b.b.
            72270 Travnik
Telefon: 030 518 265
            030 518 248


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Bugojno

Adresa: 307. Motorizovane brdske brigade b.b.
            70230 Bugojno
Telefon: 030 252 212
            030 254 294


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Busovača

Adresa: 16. Kolovoza b.b.
            72260 Busovača
Telefon: 030 732 144


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Donji Vakuf

Adresa: 14. Septembra b.b.
            70220 Donji Vakuf
Telefon: 030 205 059


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Fojnica

Adresa: Mehmeda Spahe br. 24
            71270 Fojnica
Telefon: 030 837 238
            030 802 538?


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Gornji Vakuf-Uskoplje

Adresa: 305. Brdske brigade b.b. (Gornji Vakuf), Fra Anđela Zvizdovića b.b.(Uskoplje)
            70240 Gornji Vakuf-Uskoplje
Telefon: 030 265 719 (G.Vakuf)
            030 494 159 (Uskoplje)


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Jajce

Adresa: Nikole Šopa b.b.
            70101 Jajce
Telefon: 030 658 281
            030 658 024


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Kiseljak

Adresa: Josipa bana Jelačića b.b.
            71250 Kiseljak
Telefon: 030 879 047


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Novi Travnik

Adresa: Kralja Tvrtka b.b.
            72290 Novi Travnik
Telefon: 030 791 033
            030 793 711


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Travnik

Adresa: Aleja konzula b.b.
            72270 Travnik

Telefon: 030 511 372
            030 511 305


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Vitez

Adresa: Stjepana Radića br. 1
             72250 Vitez
Telefon: 030 521 005
            030 710 322


Samostalni izvršitelj Kreševo

Adresa: Fra Grge Martića 133
            71260 Kreševo
Telefon: 030 806 668

SJEDIŠTE ODSJEKA:


Adresa: Višegradska br. 2 a
             73000 Goražde
Telefon: 038 226 599


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Goražde

Adresa: Maršala Tita br. 2a
            73000 Goražde
Telefon: 038 221 348


Samostalni izvršitelj Ustikolina

Adresa: Ustikolina b.b.
            73250 Ustikolina
Telefon: 038 518 028


Samostalni izvršitelj Pale- Prača

Adresa: Trg Kemala-Keme Hrve br.1
             73290 Pale-Prača
Telefon: 038 799 272

SJEDIŠTE ODSJEKA:


Adresa: IV ulica b.b.
            76270 Orašje
Telefon: 031 712 324
            031 712 176
            031 713 410


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Šamac

Adresa: Posavskih branitelja br.48
            76230 Šamac
Telefon: 031 791 067


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Odžak

Adresa: Trg br. 2
            76290 Odžak
Telefon: 031 761 021


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Orašje

Adresa: IV ulica b.b.
            76270 Orašje
Telefon: 031 712 025
            031 713 397

SJEDIŠTE ODSJEKA:


Adresa: Hrvatskih branitelja br. 17
               88340 Grude
Telefon: 039 661 716
            039 661 699
            039 662 180


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Grude

Adresa: Fra Gabre Grubišića 2/1
            88340 Grude
Telefon: 039 662 180


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Ljubuški

Adresa: Antuna Šimića b.b.
            88320 Ljubuški
Telefon: 039 831 206


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Posušje

Adresa: Fra Grge Martića b.b.
            88240 Posušje
Telefon: 039 681 663


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Široki Brijeg

Adresa: Stjepana Radića b.b.
            88220 Široki Brijeg
Telefon: 039 705 383


 

SJEDIŠTE ODSJEKA:


Adresa: Mijata Tomića b.b.
            80240 Tomislavgrad
Telefon: 034 352 946
            034 352 690


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Bosansko Grahovo

Adresa: Maršala Tita br. 10
            80270 Bosansko Grahovo
Telefon: 034 850 198


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Drvar

Adresa: Titova br. 54
             80260 Drvar
Telefon: 034 819 156


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Glamoč

Adresa: Dušana Ćupića b.b.
            80230 Glamoč
Telefon: 034 272 342


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Kupres

Adresa: Vukovarska br. 2/1
            80320 Kupres
Telefon: 034 274 047


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Livno

Adresa: Župana Želimira b.b.
            80101 Livno
Telefon: 034 202 291


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Tomislavgrad

Adresa: Kralja Tomislava b.b.
            80240 Tomislavgrad
Telefon: 034 352 276


 

Sektor za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze

 • Sektor za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze vrši poslove vođenja evidencija o činjenicama iz oblasti izvršenja obaveza građana u oblasti odbrane, vodi evidenciju građana koji su u odbrambenooslobodilačkom ratu u Bosni i Hercegovini bili angažirani u jedinicama oružanih snaga, odnosno u jedinicama Armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane, MUP-a RBiH, MUP-a HZHB, namjenska proizvodnja, vrši poslove evidencije o osobama koje su tokom izvršavanja vojne obaveze povrijeđeni, ranjeni, poginuli, oboljeli, zarobljeni ili umrli, vodi evidenciju o okolnostima i posljedicama stradavanja tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata, vodi evidenciju o znanjima i vještinama stečenim tokom vršenja vojnih dužnosti, dodijeljenim vojnim odlikovanjima i priznanjima, vojnim činovima i formacijskim vojnim dužnostima, vodi evidenciju o materijalno-tehničkim sredstvima mobiliziranim za potrebe odbrambeno-oslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini, za potrebe pravosudnih organa pruža informacije o statusnim i drugim pitanjima pripadnika oružanih formacija tokom 1991.-1996.godine, daje mišljenja na propise kojima se reguliraju poslovi evidencije iz oblasti vojne obaveze, priprema informacije iz oblasti vojne obaveze za diplomatsko-konzularna predstavništva u svrhu reguliranja putovanja u zemlje sa viznim režimom i reguliranje državljanstva, rješava u postupku dokazivanja učešća u odbrambenooslobodilačkom ratu u formacijama ARBiH i HVO i MUP-a RBiH, MUP-a HZHB, namjenska proizvodnja, upravlja evidencijom, vodi upravni postupak u predmetima iz oblasti vojne obveze i izrađuje nacrte rješenja, priprema odgovore na tužbe u sporovima iz oblasti vojne obveze, vrši poslove rješavanja upravnih stvari po presudama donesenim u sporovima protiv prijašnjeg Federalnog ministarstva obrane, a odnose se na statusna pitanja pripadnika ARBiH, HVO, odnosno prijašnje Vojske FBIH, prikuplja podatke relevantne za izvršenje obaveza iz Ugovora o saradnji Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine na području ostvarivanja prava stradalnika rata u Bosni i Hercegovini koji su bili pripadnici HVO, po službenoj dužnosti iz arhiva ARBiH i HVO pribavlja podatke o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju, pruža pravnu pomoć građanima u ostvarivanju prava koja se izvode iz regulisane vojne obaveze, obavlja poslove prijave i odjave osiguranja pripadnika prijašnje Vojske Federacije i Federalnog ministarstva odbrane kod nositelja osiguranja, prikuplja podatke relevantne za izradu M4 obrasca i evidentiranje podataka iz M4 obrasca kod nositelja osiguranja, vrši kompletiranje dokumentacije o izvršenim obavezama iz penzijskog i invalidskog osiguranja pripadnika prijašnje Vojske Federacije BiH i Federalnog ministarstva odbrane kod nositelja osiguranja.

Mail adresa za podnošenje zahtjeva: sektor.vom@fmbi.gov.ba

Broj Sektora za vojne evidencije: 033/212-440

 


Pomoćnik ministra za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze:

Martin Frančešević
Telefon: +387 33 212 440

Armin Čengić  – ISVDV sistem 

Dženan Rožajac – ISVDV sistem telefon: 033 212 343 

SJEDIŠTE ODSJEKA:


Adresa: Hamdije Kreševljakovića 96
              71000 Sarajevo
Telefon: 033 445 290
              033 663 842


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Sarajevo- Centar

Adresa: Čemaluša br.6/2
             71 000 Sarajevo
Telefon: 033 218 595


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Novi Grad 

Adresa: Bulevar Meše Selimovića br. 97/3
             71 000 Sarajevo
Telefon: 033 663 670
            033 546 802


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Novo Sarajevo

Adresa: Zmaja od Bosne br. 55/1
            71 000 SArajevo
Telefon: 033 647 249


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Stari Grad

Adresa: Zelenih beretki br. 4/1
             71 000 Sarajevo
Telefon: 033 213 171


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Hadžići

Adresa: Hadžali br. 127/1
             71240 Hadžići
Telefon: 033 421 401


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Ilidža

Adresa: Rustempašina br. 52
             71210 Ilidža
Telefon: 033 623 762


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Ilijaš

Adresa: Ivana Franje Jukića br. 2
            71380 Ilijaš
Telefon: 033 400 005


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Vogošća

Adresa: Jošanička br. 80/1
             71320 Vogošća
Telefon: 033 432 662


Samostalni izvršitelj Trnovo

Adresa: Trnovo b.b.
             71220 Trnovo
Telefon: 033 432 182


  

SJEDIŠTE ODSJEKA:


Adresa: Trg BiH br. 6/5
               72000 Zenica
Telefon: 032 242 550
                032 443 220


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Breza

Adresa: Bogumilska br.1
               71370 Breza
Telefon: 032 783 535


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Kakanj

Adresa: Rudarska b.b.
               72240 Kakanj
Telefon: 032 556 299


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Maglaj

Adresa: Viteška b.b.
               74250 Maglaj
Telefon: 032 603 627


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Olovo

Adresa: Krivajska b.b.
               71340 Olovo
Telefon: 032 826 136


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Tešanj

Adresa: Osmana Pobrića b.b.
               74260 Tešanj
Telefon: 032 650 045


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Vareš

Adresa: Zvijezda br. 34
               71 330 Vareš
Telefon: 032 843 107


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Visoko

Adresa: Alije Izetbegovića br.12-a
               71 300 Visoko
Telefon: 032 738 366


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Zavidovići

Adresa: Safvet bega Bašagića b.b.
               72220 Zavidovići
Telefon: 032 878 324


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Zenica

Adresa: Trg Bih 6/1
               72 000 Zenica
Telefon: 032 245 890


Samostalni izvršitelj Usora

Adresa: Srednja Omanjska b.b.
               74230 Usora
Telefon: 032 899 344


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Žepče

Adresa: Zagrebačka b.b.
               72230 Žepče
Telefon:  032 880 231


Samostalni izvršitelj Doboj Jug

Adresa: Trg 21. Mart b.b.
               74203 Doboj Jug
Telefon: 032 691 052

SJEDIŠTE ODSJEKA:


Adresa: Rose Hadživuković b.b.
               75 000 Tuzla
Telefon: 035 247 000


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Banovići

Adresa: Branilaca Banovića br. 31
               75 290 Banovići
Telefon: 035 875 985


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Gračanica

Adresa: 22. Divizije br. 8 a
               75 320 Gračanica
Telefon: 035 703 914


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Gradačac

Adresa: Huseina Gradaščevića b.b.
               76250 Gradačac
Telefon: 035 817 832


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Kalesija

Adresa: Patriotske lige b.b.
               75260 Kalesija
Telefon: 035 631 059


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Kladanj

Adresa: Patriotske lige b.b.
               75280 Kladanj
Telefon: 035 621 559


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Lukavac

Adresa: Đure Salaja br. 1
               75300 Lukavac
Telefon: 035 554 836


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Srebrenik

Adresa: Teritorijalne odbrane 92
                75350 Srebrenik
Telefon: 035 645 689


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Teočak

Adresa: Centar b.b.
               75414 Teočak
Telefon: 035 756 018


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Tuzla

Adresa: Rose Hadživuković b.b.
               75000 Tuzla
Telefon: 035 252 030


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Živinice

Adresa: Druga ulica br. 138
               75270 Živinice
Telefon: 035 775 044
                035 774 918


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Sapna

Adresa: 206. Viteške brdske brigade b.b.
               75411 Sapna
Telefon: 035 597 115


Samostalni izvršitelj Čelić

Adresa: Alije Izetbegovića br. 60-2
               75246 Čelić
Telefon: 035 660 458


 

SJEDIŠTE ODSJEKA:


Adresa:  501. Slavne brigade b.b.
             77 000 Bihać
Telefon: 037 227 772
            037 227 771


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Bihać

Adresa: Miroslava Krleže br. 3
            77 000 Bihać
Telefon: 037 223 632


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Bosanska Krupa

Adresa: Trg Avde Ćuka b.b.
            77240 Bosanska Krupa
Telefon: 037 471 080


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Bužim

Adresa: 505. Viteške bužimske brigade b.b.
            77245 Bužim
Telefon: 037 410 071


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Cazin

Adresa: Trg branilaca br. 1
            77220 Cazin
Telefon: 037 514 029


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Ključ

Adresa: Branilaca br. 78
            79280 Ključ
Telefon: 037 661 081


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Sanski Most

Adresa: Musa Ćazima Ćatića br. 22
            79260 Sanski Most
Telefon: 037 686 163


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Velika Kladuša

Adresa: 505. Bužimsske brigade b.b.
            77230 Velika Kladuša
Telefon: 037 772 948


Samostalnbi izvršitelj Bosanski Petrovac

Adresa: Bosanska b.b.
            77250 Bosanski Petrovac
Telefon: 037 881 074

SJEDIŠTE ODSJEKA:


Adrese: Konak br. 2 (objekat br. 2), Kralja Zvonimira br. 19
            88000 Mostar
Telefon: 036 551 056
            036 551 055
            036 313 820


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Čapljina

Adrese: Konak br. 2 (objekat br.5), Gojka Šuška b.b.
            88300 Čapljina
Telefon: 036 551 003
             036 313 822 
             036 806 137


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Jablanica

Adresa: Naselje Doljanka br. 5
            88420 Jablanica
Telefon: 036 752 653


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Konjic

Adresa: Musala b.b., Kralja Zvonimira br.19 
            88400 Konjic
Telefon: 036 726 161
            036 313 822


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Mostar

Adresa: Konak br. 2 (objekat br. 2), Kralja Zvonimira br. 19
            88000 Mostar
Telefon: 036 552 886
                036 313 822


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Prozor-Rama

Adresa: Kralja Tomislava b.b.
            88440 Prozor-Rama
Telefon: 036 770 068


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Stolac

Adresa: Hrvatskih branitelja b.b.
            88360 Stolac
Telefon: 036 853 050


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Čitluk

Adresa: Duhanska b.b.
            88260 Čitluk
Telefon: 036 642 261


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Neum

Adresa: Kralja Tomislava br. 19
            88390 Neum
Telefon: 036 880 197

SJEDIŠTE ODSJEKA:


Adresa: Stanična b.b.
            72270 Travnik
Telefon: 030 518 265
            030 518 248


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Bugojno

Adresa: 307. Motorizovane brdske brigade b.b.
            70230 Bugojno
Telefon: 030 252 212
            030 254 294


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Busovača

Adresa: 16. Kolovoza b.b.
            72260 Busovača
Telefon: 030 732 144


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Donji Vakuf

Adresa: 14. Septembra b.b.
            70220 Donji Vakuf
Telefon: 030 205 059


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Fojnica

Adresa: Mehmeda Spahe br. 24
            71270 Fojnica
Telefon: 030 837 238
            030 802 538?


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Gornji Vakuf-Uskoplje

Adresa: 305. Brdske brigade b.b. (Gornji Vakuf), Fra Anđela Zvizdovića b.b.(Uskoplje)
            70240 Gornji Vakuf-Uskoplje
Telefon: 030 265 719 (G.Vakuf)
            030 494 159 (Uskoplje)


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Jajce

Adresa: Nikole Šopa b.b.
            70101 Jajce
Telefon: 030 658 281
            030 658 024


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Kiseljak

Adresa: Josipa bana Jelačića b.b.
            71250 Kiseljak
Telefon: 030 879 047


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Novi Travnik

Adresa: Kralja Tvrtka b.b.
            72290 Novi Travnik
Telefon: 030 791 033
            030 793 711


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Travnik

Adresa: Aleja konzula b.b.
            72270 Travnik

Telefon: 030 511 372
            030 511 305


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Vitez

Adresa: Stjepana Radića br. 1
             72250 Vitez
Telefon: 030 521 005
            030 710 322


Samostalni izvršitelj Kreševo

Adresa: Fra Grge Martića 133
            71260 Kreševo
Telefon: 030 806 668

SJEDIŠTE ODSJEKA:


Adresa: Višegradska br. 2 a
             73000 Goražde
Telefon: 038 226 599


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Goražde

Adresa: Maršala Tita br. 2a
            73000 Goražde
Telefon: 038 221 348


Samostalni izvršitelj Ustikolina

Adresa: Ustikolina b.b.
            73250 Ustikolina
Telefon: 038 518 028


Samostalni izvršitelj Pale- Prača

Adresa: Trg Kemala-Keme Hrve br.1
             73290 Pale-Prača
Telefon: 038 799 272

SJEDIŠTE ODSJEKA:


Adresa: IV ulica b.b.
            76270 Orašje
Telefon: 031 712 324
            031 712 176
            031 713 410


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Šamac

Adresa: Posavskih branitelja br.48
            76230 Šamac
Telefon: 031 791 067


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Odžak

Adresa: Trg br. 2
            76290 Odžak
Telefon: 031 761 021


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Orašje

Adresa: IV ulica b.b.
            76270 Orašje
Telefon: 031 712 025
            031 713 397

SJEDIŠTE ODSJEKA:


Adresa: Hrvatskih branitelja br. 17
               88340 Grude
Telefon: 039 661 716
            039 661 699
            039 662 180


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Grude

Adresa: Fra Gabre Grubišića 2/1
            88340 Grude
Telefon: 039 662 180


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Ljubuški

Adresa: Antuna Šimića b.b.
            88320 Ljubuški
Telefon: 039 831 206


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Posušje

Adresa: Fra Grge Martića b.b.
            88240 Posušje
Telefon: 039 681 663


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Široki Brijeg

Adresa: Stjepana Radića b.b.
            88220 Široki Brijeg
Telefon: 039 705 383


 

SJEDIŠTE ODSJEKA:


Adresa: Mijata Tomića b.b.
            80240 Tomislavgrad
Telefon: 034 352 946
            034 352 690


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Bosansko Grahovo

Adresa: Maršala Tita br. 10
            80270 Bosansko Grahovo
Telefon: 034 850 198


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Drvar

Adresa: Titova br. 54
             80260 Drvar
Telefon: 034 819 156


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Glamoč

Adresa: Dušana Ćupića b.b.
            80230 Glamoč
Telefon: 034 272 342


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Kupres

Adresa: Vukovarska br. 2/1
            80320 Kupres
Telefon: 034 274 047


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Livno

Adresa: Župana Želimira b.b.
            80101 Livno
Telefon: 034 202 291


Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Tomislavgrad

Adresa: Kralja Tomislava b.b.
            80240 Tomislavgrad
Telefon: 034 352 276


 

Sektor za internu reviziju

 • U Sektoru za internu reviziju vrše se poslovi koji pružaju podršku organizaciji u ostvarivanju ciljeva primjenom sistematičnog i discipliniranog pristupa vrednovanju i poboljšanju efektivnosti procesa upravljanja rizicima, kontrolama i menadžmentu kroz: a) Izradu strateških i godišnjih planova interne revizije baziranih na procjeni rizika, te obavljanjem pojedinačnih internih revizija u skladu sa usvojenim planovima. b) Procjenu prikladnosti i efektivnosti sistema finansijskog upravljanja i kontrola u odnosu na: – utvrđivanje, procjenu i upravljanje rizicima, – usaglašenost sa zakonima i drugim propisima, – pouzdanost, tačnost i sveobuhvatnost finansijskih i drugih poslovnih informacija, – efikasnost, efektivnost i ekonomičnost poslovanja, – poštivanju i adekvatnosti politika i procedura za upravljanje rizicima u organizaciji, odnosno da su aktivnosti zaposlenih u skladu sa politikama, standardima, procedurama i važećim zakonskim i podzakonskim propisima – zaštitu imovine i drugih resursa i poduzimanju mjera protiv mogućih gubitaka, zbog zloupotrebe, lošeg upravljanja, grešaka, prevara i nepravilnosti, – obavljanje zadataka i ostvarivanje ciljeva. c) testiranje, ispitivanje i ocjena podataka i informacija, d) izvještavanje o rezultatima i davanje preporuka za poboljšanje poslovanja, e) praćenje realizacije preporuka interne revizije od uprave. 

Inspektorat 033 214 276; 033 214 273

 • Vrši inspekcijski nadzor kod općinskih, kantonalnih i federalnih organa, kao i kod nadležnih organa Brčko-Distrikta, kad na osnovu federalnih propisa rješavaju o pravima iz oblasti boračko invalidske zaštite, kao i inspekcijski nadzor nad primjenom propisa u vezi sa vojnim evidencijama. Vrši inspekcijski nadzor i kontrolu namjenskog trošenja sredstava namjenjenih za ostvarivanje prava po federalnim propisima. Donosi rješenja kojima se naređuje preduzimanju upravnih mjera za otklanjanje utvrđenih nedostataka i nepravilnosti i preduzimanje drugih upravnih mjera i radnji za koje je federalnim zakonom ovlaštena federalna inspekcija, predlaže procedure inspekcijskog nadzora, u cilju otklanjanja utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti predlaže ministru poduzimanje mjera u cilju otklanjanja istih. Ostvaruje kontakte i saradnju sa kantonalnim organima, općinskim službama i drugim organima uprave nadležnim za boračko-invalidsku zaštitu, kao i sa drugim subjektima koji posjeduju dokaze ili podatke od značaja za vršenje inspekcijskog nadzora. Vrši provjeru vjerodostojnosti dokaza korištenih u postupku priznavanja prava iz oblasti boračko invalidske zaštite, kao i dokaza na osnovu kojih je izvršen upis podataka iz oblasti vojne obaveze u vojno evidencione dokumente. U svom radu primjenjuje odredbe Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine i Zakona o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine. Vrši nadzor nad primjenom federalnih zakonskih i podzakonskih propisa i akata Ministarstva kojima se regulišu prava iz oblasti branilačko invalidske zaštite i vojnih evidencija i pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze. Predlaže ministru godišnji i mjesečni plan rada Inspektorata, odnosno plan inspekcijiskih pregleda koji predstavlja službenu tajnu. Najmanje jednom godišenje podnosi pisani izvještaj o izvršenim inspekcijskim pregledima, o nađenom stanju, pojavama i problemima i o preduzetim mjerama, sa prijedlogom mjera koje bi trebalo preduzeti za otklanjanje utvrđenog nezakonitog ponašanja. Ostvaruje saradnju sa sudovima, tužilaštvima, ministarstvima unutrašnjih poslova i drugim tijelima državne uprave, pravnim licima, građanima i drugim subjektima u pitanjima od značaja za efikasno provođenje propisa nad čijom primjenom Inspektorat vrši nadzor. Postupa po zahtjevima, prijavama i prijedlozima državnih organa i državnih organa drugih država, pravnih lica i građana. Vodi evidenciju o obavljenim inspekcijskim nadzorima. Vodi evidenciju izdatih iskaznica za inspektore.

          Glavni inspektor: Elvir Međuseljac 

          kontakt telefon 033 214 273